Projects

Title
'DNA-barcoding' bij mariene nematoden en de rol van genetische diversiteit in de stabiliteit van populaties bij habitatverstoringen
(Marebasse) Management research and budgeting of aggregates in shelf seas related to end-users
A Biodiversity Collection Access Service for Europe
A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf
A century of sea fisheries in Belgium
A description of ecosystem services of the Schelde estuary and development of ecosystem goals based on natural functions of the estuary
A field manipulation experiment on four European beaches investigating the response of meiofauna communities to increased rainfall
A pre-standardisation development for marine data interoperability using XML
A systematic-ecological study of the intertidal microphytobenthos of the Westerschelde (Nederland)
ASEM Aquaculture Platform
Aanmaak van een taxonomische databank van de meiofauna van de Noordzee
Aanpassing van de krachtlijnen voor een geintegreerd rioleringsbeleid
Aanreiken van een gemeenschappelijke basis voor eenvormige milieukwaliteitsnormen voor bodem, water en lucht
Abiotische onderbouwing van de natuurtypes voor waterlopen in Vlaanderen
Advanced modelling and research on eutrophication
Advanced modelling and research on eutrophication: linking eutrophication and biological resources
Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen ifv de Kaderrichtlijn Water: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en/of maximaal ecologisch potentieel in elk Vlaams overgangstype vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen
Airborne hyperspectral potential for coastal biogeochemistry of the Scheldt Estuary and plume
Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast
Algal blooms: Emerging Problems for Health and Sustainable Use of Surface Waters
Alternative stimulation in fisheries
An ecosystem management plan for the valley and source of the Dender
An integrated approach to assess carbon dynamics in the Southern Ocean
Analyse van de nutriÎntenconcentraties in Antarctische en alpiene meren: paleolimnologische en biogeografische toepassingen
Anthropogenically Induced Changes in Groundwater Outflow and Quality and the Functioning of Eastern African Nearshore Ecosystems
Aquacultuur Zuid-Afrika
Aqualingua
Archiving data on recreational fishing along the Belgian coast
ArtificiÎle riffen in relatie tot de infauna van aangrenzende zachte substraten: de rol van wijzigingen in predator-prooi interacties versus wijzigingen in fysico-chemisch habitat.
Assessing the sensitivity of the Southern Oceanís biological pump to climate change
Assessment of mangrove degradation and resilience in the Indian Sub-continent: the cases of Godavari Estuary and South West Sri Lank
Atlas van de waadvogels - Projecten internationale overeenkomsten
Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde
BELCOLOUR - Optical remote sensing of coastal waters
BELCOLOUR-2 : Optical remote sensing of marine, coastal and inland waters
Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea
Behaviour of particulate matter in the Scheldt-estuary
Belgian Network for Coastal Reseach
Belgian Shipwreck: hotspots for Marine Biodiversity
Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. I
Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. II
Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. III
Bilaterale samenwerking met Polen: Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains
Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing
Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing
Bioconcentration of organic micropollutants in marine ecosystems
Biodegradility of bioplastics : prenominative research, biorecycling and ecological impacts
Biodiversity and ecosystem function under changing climatic conditions - the Arctic as a model system
Biodiversity in the Coastal Antartic Sea-Ice Zone
Biodiversity of microbial mats in Antarctica
Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos - Coping with Change
Biogeochemical interactions between the Danube River and the North-Western Black Sea
Biogeochemistry of the maximum turbidity zone in estuaries
Biogeografie en Biodiversiteit van de Zee - BBSea Integratie van ecologische en evolutieve patronen en processen
Biological assessment of sediments: a comparison
Biological availability of heavy metals in sediments and benthos of the Scheldt estuary
Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast
Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde
Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes
Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach
Breeding improvement of Crassostrea gigas by nutritional and gametogenesis control
Bringing biogeographical data online
CLIMAR Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities
CONSENSUS - Multi-stakeholder platform for sustainable aquaculture in Europe
Causal factors of biodiversity : community structure, phylogeny and biogeography. A comparative study of the fauna of tropical and subtropical estuaries and lagoons
Characterisation of organic matter and plankton of the Sea Scheldt
Characterization of the microbiological environment in hatcheries for Mediterranean marine fish: influence on larval health and development of prophylaxis
Chromosome and gene manipulation is the African Catfish, Clarias gariepinus.
Cluster Eutrophication
Cluster Sustainable management of the North Sea
Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast
Combined genetic and functional genomic approaches for stress and disease resistance marker-assisted selection in fish and shellfish
Community structure and processes in the deep-sea benthos
Connectivity and demographic stability of North Sea sole populations
Consultancy Contract WWF
Contract wetenschappers voor een peer review van de afbakening van Gebieden van Communitair Belang
Contribution to study essential requirements for Crassostrea gigas broodstock using artificial complementation
Controle Paardenmarkt
Cooperation in the investigations over long-term exploitation of natural resources in mangrove forests
Coˆrdinatiepunt voor geÔntegreerd beheer van kustgebieden
Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States
Critical evaluation of marine calcareous skeletons as recorders of global climate change
Cryptische diversiteit bij diatomeeÎn (Bacillariophyta): biologische betekenis en implicaties voor biogeografisch en ecologisch onderzoek
Cursus in Kustecologie, -beheer en -bescherming
Cyanobacterial blooms: toxicity, diversity, modelling and management
Databank opstellen voor visgegevens 1983-1987
De Kustatlas online, Belgium
De Laat-Quartaire paleomilieuvariaties langs de Zuid-Amerikaanse westelijke continentale rand: Een reconstructie aan de hand van dinoflagellatencysten en TEX86
De Zee van Toen
De functionele rol van het mariene macrobenthos in het metabolisme van de zeebodem.
De genomica van lokale adaptatie bij een mariene demersale vis
De grenzen van grensvegetatie: wat bepaalt de latitudinale areaalgrenzen van mangrovewouden?
De hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee
De invloed van grondwateruitstroming langsheen de Oost-Afrikaanse kustzone op het voedings- en kolonisatiegedrag van de mangroveoester Saccostrea cucullata (von Born, 1778)
De rol van de diversiteit, functionaliteit en densiteit van het macrobenthos op het functioneren van een zeebodem
De rol van het benthos in tropische ecosystemen. I
De rol van het benthos in tropische ecosystemen. II
De rol van mariene ecologie in het uitbouwen van strategische milieu-effectenrapportage ter ondersteuning van duurzaam kustbeheer. Een case studie in Saldanha Bay, Zuid-Afrika
De rol van voedingsstrategieÎn voor het bepalen van de structuur en biodiversiteit van diatomeeÎn- en copepodengemeenschappen.
Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium
Definition and application of ecological criteria and economic indicators for the impact study and cost determination of various types of pollution in the North Sea
Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium
Development and use of DNA probes to (a) select genetically improved sea bream and sea bass for aquaculture and (b) assist genetic research im African catfish
Development of DNA probes to determine the genetic sex in aquacultured fish species
Development of an Integrated Database for the Management of Accidental Spills
Development of scores or indices for biological quality indicators 'benthic invertebrates, macroalgae, angiosperms and phytoplankton' for the Flemish brackish waters corresponding the European Water Framework Directive
Development, calibration and application of independent salinity proxies
Diagnosis and control of bacterial diseases in penaeid shrimp hatcheries - relationship between microbial flora, nutrition, production techniques and health status of penaeid shrimps
DiatomeeÎn als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten
Diversiteit en evolutie van bacteriÎle symbionten in de Siphonocladales (Chlorophyta) en hun effecten op groei en morfogenese van de gastheer
Diversity - Productivity Relationships in Microphytobenthos
Draw up of a documented red list of several groups of macrofungi of Flanders, Belgium
Dynamics and regeneration profile of mangroves - horizontal vegetation structure- analysis of juvenile and adult individuals and research regeneration constraining factors
Dynamics of eutrophicated coastal systems
Dynamiek in diversiteit, functionaliteit en stabiliteit van mangroven, benaderd vanuit een retrospectieve en actuele teledetectie-aanpak m.b.v. nieuwe patroonherkenningstechnieken
Dynamiek van waterplanten en nutrienten in de bovenstroomse gebieden van het Schelde bekken
E.S.F.-Euro Diversity - MiCROSYSTEMS - Microbial Diversity and Functionality in Cold Water. Coral Reef Ecosystems.
ELectronic conference on MARine Biodiversity in Europe
EROS-2000: the interactions between the River Danube and the north-western Black Sea
Early detection of eutrophication and trace metal pollution on marine Mediterranean ecosystem
Ecological Interactions in Lanice-fields: An Ecosystem Approach for Nature Conservation in the North Sea
Ecological Marine Management
Ecological mapping of the Scheldt-estuary: development of one salt marsh ecotopes system for Flanders and the Netherlands
Ecological modelling of the Sea Scheldt estuary and biogeochemistry of the rhizosphere
Ecological modelling of the planktonic microbial food web
Ecological monitoring coastal defense project Oostende (T0-situation)
Ecological study of the Schelde estuary : partim breeding biology of the Common tern (Sterna hirundo) in relation to contaminants
Ecological study of the Schelde estuary : partim distribution of Oligochaetes
Ecological study of the Schelde estuary : partim investigation of the functioning of the food web on a brakish tidal mudflat, with emphasis on anthropogenic influences
Ecological study of the Schelde estuary : partim nature development (restoration ecology)
Ecological study of the Schelde estuary : partim relationship between the occurrence of invertebrates and hydrodynamic features
Ecological study of the Schelde estuary : partim vegetation
Ecological study of the estuary of the River Schelde - partim waterbirds
Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. I
Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. II
Ecologie van fouling-organismen: een detailstudie van Mytilopsis leucophaeata (Bivalvia, Dreissenidae)
Ecologische houtanatomie van mangroven. Onderzoek naar de hydraulische architectuur en zijn dendrochronologische potentieel
Ecologische inventarisatie en visievorming ihkv Integraal Waterbeheer (Groot Schijn)
Ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen 1e categorie: coˆrdinatieopdracht
Ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van Integraal Waterbeheer (952)
Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden
Ecology of fish populations at the Sea Scheldt
Ecology of macrozoˆbenthos at the Sea Scheldt
Ecology of seabirds: partim beached birds survey
Ecology of seabirds: partim seabirds at sea
Ecology of the Mediterranean seabass: Life-cycle and migration patterns in coastal lagoons
Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches
Ecology of wintering waterbirds in Flanders: partim ducks, grebes and cormorants
Ecosystem concept of the Flemish Coast: biological aspects
Ecosystem concept of the Flemish Coast: synthesis
Een experimentele studie van de koolstofbalans in hoog-arctische ecosystemen blootgesteld aan een warmer klimaat
Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria.
Een vergelijkende studie van de meio-epifauna geassocieerd met tropische en koudwater-koraalriffen.
Effect of broodstock management and broodstock nutrition on quality of turbot Scophthalmus maximus production
Effect van biogeografische isolatie op mariene biodiversiteit: harpacticoide copepoden in tropische zeegrasvelden als modelstudie
Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen
Effecten van anthropogene stress (zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen en thermale vervuiling) op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden
Effecten van de groei van macrofyten en kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken
Effecten van glaciale erosie op meiobenthische gemeenschappen van polaire kustregio's
Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Effects of pollutants on benthic populations and communities of North Sea organisms
Effects of pollution on macrozoobenthos communities in the Scheldt estuary
Elucidation of fundamental processes in green algal evolution through integration of molecular phylogenetics, genome analysis and experimental gene evolution research.
Endocrine disruption in the Scheldt Estuary: distribution, exposure and effects
Endosymbiotische bacteriÎn in coenocytische groenwieren. Verkenning van een partnerschap.
Energy saving in fisheries
Ephemeral neustonic macrofaunal communities on floating seaweeds
Equipment of a seawater filtration and storage room for the improvement of the water quality used for larviculture purposes
Establishment of aquaculture farming as a part of the national reconstruction and development programme in South-Africa.
Estimation of fish biomass in the Irish sea by means of the annual egg production method
Estimation of the reproduction capacity of European eel
Eu-duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland
European Coastal sea Operational observing and forecasting system
European Marine and Polar Science
European Master of Science in Aquaculture and Fisheries
European Network for marine integrated system analysis
European Ocean Biogeographic Information System
European River Ocean System: the interactions between the river Danube and the north western Black Sea - Pilot phase
European microbiology of particulate systems
European network for the dissemination of aquaculture RTD information
European platform for coastal research: coordination action
Evaluatie begrazing kustduinen
Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat
Evaluatie van de oorzaken van de achteruitgang van de waterkwaliteit gedurende het voorbije decennium en het opzetten van een monitoring-systeem in dit verband
Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal Zones
Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary
Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde
Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem
Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea
Evolutie van variatiepatronen in morfologische en reproductieve kenmerken bij geselecteerde diatomeeÎntaxa.
Evolutie, diversiteit en biogeografie van pennate zoetwater- en mariene diatomeeÎn: een multi-methode benadering
Evolutionaire biogeografie en systematiek van de Halymeniaceae (Rhodophyta) in de westelijke Indische Oceaan
Evolutionaire dynamiek van macro-ecologische niches bij zeewieren
Exploitation on mangrove forest wood reforestation and oyster culture research project
Extension of the STCF technical interaction model and data collection of fishery data for 1991 for the North Sea
FLOODSCAPE Creating new landscapes for flood risk management
Feasibility study for aquaculture at the Belgian seashore
Feasibility study of two dimensional nutrient and sediment transport modelling for the Scheldt bassin and the controled inundation area Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Feeding ecology and population dynamical aspects of the brackish water mysid Neomysis integer in relation to the maximum turbidity zone of estuaries
Fish Population Structure and Traceability
FishBase
Fisheries-induced Evolution
Flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters
Food, oxygen and bioturbation: an experimental study of meiofauna community structure
Functional role of nematodes and foraminifera in benthic metabolism
Functionele rol en eigenschappen van micro-organismen in de larvicultuur van aquatische organismen: Artemia als preferentieel testorganisme
Fundamental and Applied Marine Ecology
Fundamental and ecological aspects of the mangrove-ecosystem and its evolution under increasing anthropogenic pressure
Further exploration, characterization and utilization of the natural brine schrimp Artemia resources in the People's Republic of China
Gastheer-parasiet interacties tussen Gasterosteus aculeatus (Teleostei) en Gyrodactylus spp. (Monogenea, Platyhelmintes) in een micro-evolutionair perspectief
Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts
Gegevensvergaring en rekenkracht voor het oplossen van fundamentele vraagstellingen over de evolutie van groenwieren
General Environmental Impact Study (AMIS) : vegetation and vegetation modelling
Genetic Biodiversity
Genetical-ecological research in support of nature conservation in Flanders
Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen
Genomics of nutrition to improve by selective breeding the use of alternative feed in marine farmed fish
Genomische variatie in de zeebaars: van SNP ontdekking in ESTs tot een genoomscan
GeÔntegreerd Watervoorzienings- en natuurontwikkelingsplan voor de westkust
GeÔntegreerde, multidisciplinaire studie van speciatie en adaptatieve radiatie aan de hand van enkele zoˆlogische probleemgroepen uit terrestrische en lacustriene milieus. I
GeÔntegreerde, multidisciplinaire studie van speciatie en adaptatieve radiatie aan de hand van enkele zoˆlogische probleemgroepen uit terrestrische en lacustriene milieus. II
Global changes in the transport of nutriments from the continents to the ocean
Globale patronen van biodiversiteit in mariene sedimenten. Modelleren van nematodengemeenschappen.
Habitat suitability models
Habitat use and foraging strategy of large herbivores on small-scaled coastal dune landscape
Habitatrichtlijnen en Natuurstudie
Harmonised River Basins Strategies North Sea
Health improving, safe seafood of high quality in a consumer fork-to-farm concept
Heavy metals in sediments of the Scheldt
Herwaardering van het grachtenstelsel: inventarisatie en opbouw van een GIS - deel coˆrdinatie
Het belang van artificiÎle harde substraten op de Noordzeebodem voor de ecologie van de ichtyofauna
Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. I
Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. II
Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. III
Het benthos in Antarctica: structurele en functionele biodiversiteit
Het macrozoˆbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels
Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index)
Het opmaken van een verkennende studie ter voorbereiding van de ruimtelijke vertaling van de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen in het algemeen en de instandhoudingsverplichtingen in het bijzonder mbt de delen van het EU Vogelrichtlijngebied 3.6 en het EU Habitatrichtlijngebied 3.5 binnen het Linkerscheldeoevergebied
Het opstellen van een gedocumenteerde Rode Lijst van de slakken en tweekleppigen van Vlaanderen en de Vlaamse litorale zone
High resolution temporal and spatial study of the benthic biology and geochemistry of a North-Eastern Atlantic abyssal locality
Higher trophic levels in the Southern North Sea
Historische ecosysteemdynamiek langs tropische kusten onderzocht op basis van recente vegetatiestructuur, en exploratief onderzoek in Europese koloniale tekst-, beeld- en kaartarchieven (15e-20e eeuw).
Hoe evolueert de ecologische toestand van het benthos in de kustwateren
Hoe zal klimaatverandering de koolstofcyclering in wetlandbodems beÔnvloeden?
Hoge-resolutie-biostratigrafisch onderzoek van mariene palynomorfen met een onderzoeksmicroscoop en geÔntegreerde digitale beeldarchivering.
Holocene climate variability and ecosystem change in coastal East and Maritime Antarctica
Hormone disruption in the Schelde estuary: distribution, exposure, effects
Hygiene management and disease prevention in marine fish larviculture by the adjustement and control of the microbiological environment
Identification of maritime zones affected by eutrophication (IZEUT)
Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations
Impact of hydrology on diversity of aquatic organisms in temporary wetlands in the Cape Region (South Africa)
Impactanalyse waterlopen en overstromingsgebieden
Implementation and networking of large-scale long-term marine biodiversity research in Europe
Implementation of IMIS (Integrated Marine Information System) in WLH-Borgerhout
Importance of thropic ecology for marine biodiversity : a case-study at the species level with diatoms and harpacticoid copepods
Improved shrimp culture in Ecuador
Improved therapeutics and prophylaxis in marine aquaculture through the use of supplementation techniques with the live food preys Brachionus and Artemia
Improvement of reproduction captured penaeid shrimp by introduction of ovary maturation by neuropeptides
Improving egg and larval quality in pikeperch by broodstock management, husbandry and nutrition and sex control
Improving the Quality and Price of Fish by Separate Handling on Board and in the Fish Auction
Improving the knowledge of the biology and the fisheries of the new species for management
Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary
Influence of eutrophication on the development of macrophytes in still waters
Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij
Institutional University coˆperation: Can Tho University
Institutional University coˆperation: Escuela Superior Politecnica del Litoral
Integrated Coastal Zone Management
Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone
Integrated Study of Southern Ocean Biogeochemistry and Climate Interactions in the Anthropocene
Integrated evaluation of marine food products: nutritional value, safety and consumer perception
Integration of the 'OMES' projects
Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie
Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat
Interactie tussen biodiversiteit van het meiobenthos (in casu Nematoda) en toerisme op drie Europese zandstranden
Interaction between water column and intertidal zones of Scheldt River: Biogeochemical cycles of C and N
Interaction of water column and the tide land in the Sea-Scheldt
Interactions between impoldering and water level changements along the Schelde estuary
Intercompartmental distribution of monoaromatic hydrocarbons (MAK¥s) and C1-C2 organochlorinated compounds in the North Sea environment. I
Intraspecifieke genetische variabiliteit van de grondelsoorten Pomatoschistus minutus en P. Lozanoi van het Belgisch en Europees continentaal plat
Introduction of a reference model for the study of the nitritional requirements in marine fish species
Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats
Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie
Investigation of the microbenthos in the Zeeschelde
Investigation of the relative fishing effort exerted by towed demersal gears on North Sea human consumption species
Invloed van Vangstmethodes op Viskwaliteit - Alternatieve boomkor versus traditionele boomkor
Invloed van micropolluenten op Noordzeegarnaal
Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren
Karakterisatie van verschillende rotiferenstammen en documentatie van de genetische diversiteit in commerciÎle rotiferenpopulaties
Karakterisering en biobeschikbaarheid van organisch materiaal aan de basis van mariene voedselwebben
Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik en schor gebied
Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer
Kolonisatie van mangroven : onderzoek naar de sturende factoren in propaguleverspreiding en -vestiging.
Kwantification and modellation of the pelagic microbial foodweb in an estuarine system, i.c. the Schelde estuary
Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien
LIFE project on contaminated sediments
Lagunation and disposal of dredged material from the Lower-Scheldt: possibilities for landscape repair and nature development? A critical analysis of the site at Steendorp
Lake management zooplankton
Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt River Basin
Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer
Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid
Large scale and long term Networking on the observation of Global Change and its impact on Marine Biodiversity
Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand metbhet oog op het uitvoeren van het project ""Zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging"
LifeWatch
Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea
Lipiden en verzuurbehoeften bij bivalven
Lipofilicity and normalization of organic micro- pollutants in organic systems
Local genetic differentiation in Branchiopoda (Crustacea) : the importance of restingstages
MARE-DASM Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea
MEP/GEP zoete getijwaterlichamen
Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW)
Macrobenthos monitoring van het Belgisch Continentaal Plat in het kader van de OSPAR eutroficatie beoordeling
Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?
Macrogeografische variatie en populatiegenetica van Littorina striata en Melarhaphe neritoides (Mollusca : Prosobranchia)
Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river bassins
Major biological processes in European tidal estuaries
Management mangroves of Kenya: synthesis ecological data
Management plan of the State Nature Reserve 'Hannecartbos' placed in an ecosystem concept of the surrounding 'Ter Yde'-dune area
Managing Fisheries to conserve ground fish and benthic invertebrates species diversity
Mangrove fauna and flora: patterns of reproductive biology and dispersal mechanisms
Mangrove vegetation structure dynamics, regeneration, succession, anthropogenic degradation, propagule predation, remote sensing and vegetation mapping
Manipulation of the microbial community in rotifer cultures (Brachionus plicatilis)
Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van continentale hellingen
Mariene biologie en Nematologie- Onderricht over biodiversiteit van soorten en hun habitats
Mariene comparatieve en omgevingsgenomica: populatiedynamische en adaptieve genetische veranderingen in geÎxploiteerde visstocks
Mariene comparatieve en omgevingsgenomica: populatiedynamische en adaptieve genetische veranderingen in geÎxploiteerde visstocks
Marine Biology
Marine Incidents Management cluster - MIMAc
Marine Propagation Along the Coasts of Europe
Marine Research Drilling - The ESF Magellan Workshop Series.
Marine carbon sources and sinks assessment
Marine ecosystems functioning
Marine ecotoxicology: distribution, flows and biological effects of metal pollutants in the Asterias rubens, a key species of the coastal biotopes of the North Sea
Master of Science course in aquaculture
Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects
Meiofauna van gereduceerde koude bronnen "cold seeps" : wat is hun functie, adaptatie en oorsprong?
Metapopulation structure and dynamics of estuarine fish
Methods for evaluation of nutritional status of fish larvae
Methological study food ecology and behaviour of hibernating waterbirds along the Zeeschelde
Micro en macro evolutie van de mariene ectoparasiet Gyrodactylus (Monogenea, Platyhelminthes)
Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea sediments
Microdistributie en activiteit van vrijlevende aquatische nematoden in een heterogeen milieu.
Microphytobenthos on the Belgian coast and the Scheldt estuary: a systematic-ecological study
Microspeciation of marine gobies
Milieu-impactbepaling van het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van strategische m.e.r., gedeelte natuur en water
Modelling of the vertical processes intervening in Semtner and Chervin¥s model of global ocean circulation
Molecular diversity of marine invertebrates
Molecular phylogeny of invertebrates
Molecular systematics and phylogeny of holothurians
Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde
Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde
Monitoring en modellering van veranderingen in kust, vegetatie en biodiversiteit in natuurlijke en gerestaureerde mangrovewouden op fundamenteel en toegepast niveau
Monitoring of volatile organic compounds in marine organisms: analysis, quality assurance and feasibility
Monitoring van de bekkens van de Kleine en de Grote Nete ten behoeve van het beheer en de bescherming van de visfauna
Monitoring van de effecten op vegetatie, flora en fauna van het beheer in de natuurreservaten en gewestelijke domeinen langs de Vlaamse kust
Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de epi- en visfauna van zachte substraten: jaar-0 Bligh Bank en jaar-1 Thorntonbank
Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied
Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde
Monitoring van metalen en biometrische parameters in macrobenthos, epibenthos, vis en sediment. Monitoring van vluchtige koolwaterstoffen, bacteriÎle analyses en visziekten
Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder
Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde
Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in epibenthos, vis en sediment. Monitoring van biologische stressindicatoren
Monitoring watervogels langs de Zeeschelde
Multidisciplinaire studie van de biologie van Afrikaanse katvissen
Natural variability and the prediction of change in marine benthic ecosystems
Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium
Natuurvriendelijke oeververdediging op de schorren langs de Zeeschelde, tussen de Durmemonding en Dendermonde
Nephrops and cetacean species selection information and technology
Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria
Nitrificatie in aquaria en aquacultuursystemen
Novel products and applications based on lecithins to improve health and nutrition of aquaculture species. Study 1998
Nutrient-driven thresholds of environmental sustainability - Conceptual Model of the planktonic food-web
Nutrition of zooplankton on particular material : selection and digestion
OA-CL-016 BE-POLES: Belgische Polaire onderzoekscluster
Oceanography: Role of the benthos in marine ecosystems and effects of environmental pollution. I
Oceanography: Role of the benthos in marine ecosystems and effects of environmental pollution. II
Oil spill modelling for the Antarctic seas
On the Ecological Impacts of Beach Nourishments
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde
Onderzoek naar de mogelijkheden, nut en relevantie van hermeandering in verschillende gebieden en voor verschillende waterlooptypen in Vlaanderen
Onderzoek naar de seizoenale variatie en populatiedynamica van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject
Onderzoek naar de stikstof- en fosforhuishouding in de alluviale gebieden langs de Zeeschelde
Onderzoek naar protistengemeenschappen in de Zeeschelde
Onderzoek naar ruimtelijke variatie van het macrobenthos voor de Westkust i.f.v. de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject
Onderzoek op het pekelkreeftje Artemia ter verbetering van zijn gebruik als voedselbron in de aquakultuur
Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust
Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium
Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de vallei van de Zwarte Beek
Ontwerp-beheersplan van het Gewestelijk Natuurreservaat 'De slikken en schorren van Schelde en Durme'
Ontwerp-beheersplan voor de Vlaamse natuurreservaten 'De Baai van Heist' en 'De Kleiputten van Heist', in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle
Ontwerp-beheersplannen voor de Staatsnatuurreservaten 'De Westhoek' en 'De Houtsaegerduinen', te De Panne
Ontwikkeling van Milieuvriendelijke antifouling producten
Ontwikkeling van milieuvriendelijke aftifoulingcomponenten - voorstudie
Operational Evaluation Tools for Fisheries Management Options
Operational modelling of the Northwest European Continental Shelf
Opmaak Integraal plan voor GOG te Kruibeke
Opmaak handleiding voor de sanering van vismigratieknelpunten
Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de A-beek
Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de Visbeek-Kindernouwbeek
Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de zuidelijke bron- en bovenloopgebieden van het Kempens Plateau
Opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijdgebonden zijrivieren
Optical remote detection of coastal waters
Optical remote sensing support for a coastal zone Environmental Impact Study
Optimalisatie van de opleiding Aquacultuur in Artemia-biologie en -ecologie in MongoliÎ (voorbereidend project)
Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO
Optimisation of the Artemia outdoor culture in Vietnam
Opvolging van de larvale retentie en populatie connectiviteit van zeetong in de Noordzee aan de hand van natuurlijke en genetische merkers
Opvolging van structurele attributen van bomen en omringende vegetatie om statusen veranderingen in mangrovebossen en -assemblages te detecteren en te voorspellen
Opvolging visbestand Beneden-Zeeschelde (Doel)
Oral delivery of chemotherapeutics in marine larviculture of fish and shrimp phase II: optimization and applications
Oral spawning induction in fish - non invasive control of repro- duction in fish by dietary delivery of the bioactive peptide GNRH
Organisatie van de workshop 'State-of-the-art on the evolution of marine pelagic organisms of the Southern Ocean'
Organisation of symposium Dunes and Estuaries
Outrigger
Overeenkomst voor de expertisebegeleiding bij de finalisatie van het ontwerpplan bagger- en ruimingsspecie
Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan
PADI-project : 'Pelagic antarctic diversity'
PCB's en OCP's in paling van de Vlaamse oppervlaktewateren in het akder van het INBO meetnetwerk "Zoetwatervis"
PESI - A Pan-European Species directories Infrastructure
PULSKOR
PUMPSEA Peri-urban mangroves forests as filters and potential phyoremediators of domestic sewage in East-Africa
Paardenmarkt site evaluation
Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiÎle gemeenschappen in L¸tzow Holm Bay (Oost-Antarctica)
Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management
Pathologie van commerciÎle vis en weekdieren, dynamiek en exploitatie van commerciÎle schaaldieren
Patronen in verspreiding, samenstelling en diversiteit van protistgemeenschappen op Subantarctische eilanden.
Perceptie en appreciatie van natuur en natuurbeleid in Europa
Pigment analysis on suspended particulate matter
Pilot study into the data management at NIOO-CEME
Policy oriented analysis and proposals for optimising legal and social instruments for nature development projects
Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization
Populatiedynamica studie van tarbot en griet
Populatiedynamiek en biogeografie van thalassochore vaatplanten langs de Belgische kust in oceanografisch en klimatologisch verband.
Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling
Populatiegenetische structuur en cryptische diversiteit van vrijlevende mariene nematoden : beschrijving en implicaties voor het functioneren van populaties en ecosystemen.
Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria
Population genetic research on some rare and endangered fish species of the Flemish region
Population genetic structure of the parasitic fauna of the gobies of the Belgian continental shelf
Population genetics and morphological variation of Littorinidae
Population genetics of the European eel (Anguilla anguilla)
Potention of spatial models as policy supporting instrument in relation to the occurence of waterbirds in the Scheldt
Preliminary research into the regeneration of the mangroves at 'Parc National du Banc d'Arguin' and their limiting faunistic factors
Project Hica: Kaapse Zeepaardjes Hica capensis
Providing a Flemish staff member to the Schelde InformatieCentrum for communication in the framework of the long-term planning for the Scheldt estuary - part I
Providing a Flemish staff member to the Schelde InformatieCentrum for communication in the framework of the long-term planning for the Scheldt estuary - part II
Providing a Flemish staff member to the Schelde InformatieCentrum for communication in the framework of the long-term planning for the Scheldt estuary - part III
Providing services for the stimulation of cross-border co-operation between authorities, industry and environmental organisations by making the Scheldefonds vzw operational
Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL
Quality and utility for research into vegetation dynamics of very high resolution sattelite photography (IKONOS) applied to mangroves: integration of different tele-detection data types
Quality mapping, data integration and modelling of tele-detection, cartographic and land data of mangroves using a 'stand alone' geographic information system
Quantification of Erosion and Sedimentation patterns toTrace the natural versus anthropogenic sediment dynamics
REBECCA
Rapid Assessment of the Coastal Environment
Realisation of a book about the Schelde in cooperation with Prof. Dr. P. Meire : an impression of the river from source to sea, discussion of the influence of the river and her interactions with man on the landscape
Region-specific optical remote sensing for coastal zone applications
Research and development of culture techniques for the indigenous mudcrab Scylla serrata
Research on the environmental effects of the SIGMA plan
Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4
Research to migratory fish species in the Scheldt basin
Response of the Southern Ocean global ecosystem to physical and trophic constraints
Revisie van het Dictyota-Dilophus complex (Phaeophyta) in de Indische Oceaan. I
Revisie van het Dictyota-Dilophus complex (Phaeophyta) in de Indische Oceaan. II
Risk analysis of coastal nourishment techniques
Role of the meiobenthos in Antarctic ecosystems
SCAR-Marine Biodiversity Information Network
Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region
Sea Ice Biogeochemistry in a CLimate change perspective
Soortstructuur en ecofysiologie van Pseudonitzschia pungens, P. multiseries en verwante vertegenwoordigers van het toxische diatomeeÎngenus Pseudonitzschia in de Noordzee en aangrenzende kustwateren.
Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies
Spatial and Temporal assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies - phase II
Spatiotemporele variatie in bentische macrowiergemeenschappen van de Arabische Zee.
Status, control and the role of the pelagic diversity of the Austral Ocean
Strengthening the oceanographic data management and operational forecast services at IBSS and MHI, Ukraine
Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS
Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). I
Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). II
Structure and function of the benthos in estuarine and coastal ecosystems in relation to current and future anthropogenic influences
Structure of the meiofauna from OMEX-samples
Structure, function and trophic significance of populations of free-living nematodes in estuarine food webs
Structureel Partnerschap Wetenschapspopularisatie
Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten.
Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiÎle Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee
Studie macrobenthos van de Belgische Kustzone i.f.v. kustverdedigingswerken Den Haan
Studie van de haalbaarheid van geselecteerde passieve visserijmethodes
Studie van de huidige, subfossiele en toekomstige biodiversiteit in de subantarctische regio : rol van dispersie, kolonisatie en weerstand aan klimatologische opwarming.
Studie van de vrijlevende, mariene nematoden van tropische en koudwater koraalstructuren.
Studieopdracht "Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Recfond' voor dit kwaliteitselement in Vlaanderen"
Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan
Studieproject monitoring strand- en zeevogels in Vlaamse natuurreservaten
Study of Post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area
Study of anti-oxidant systems in cultured marine fish in relation to growth, quality and disease resistance
Study of nutritional requirements of aquaculture organisms
Study of restoration possibilities of beach, dune, mud flat, salt marsh and polder along the eastern bank of the IJzer estuary
Study of the bioavailability and ecotoxicology of metals in the aquatic environment request for expanding basic equipment
Study of the biology of the brine shrimp Artemia for the optimal use in aquaculture and for the production of cheap animal proteins
Study of the fate and impact of organic and inorganic polluants in the Costa Rican coastal zone
Study of the ichthyoplankton community on the Belgian Continental Shelf
Study of the taxonomy, phylogeny and biodiversity of harpacticoid copepods associated with Scleractinia corals of the tropical coasts and the deep sea
Study of the tooth replacement in bony fish (Osteichtyes)
Study on microplankton and the microbial "loop" of the Sea Scheldt
Study on the effects of water quality and tide on the flooding areas of the Flemish part of the Scheldt estuary: two mesocosmos experiments
Study on the lateral input of the Flemish part of the Scheldt estuary
Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek
Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia
Supplementation of fish protein by animal waste proteins in the diet of penaeid shrimp
Support for setting up and managing Belgian Coastal Study Group (SWG) website
Support for setting up and managing Centre for bird revalidation in Ostend (VOC) website
Sustainable production of mud crab (Scylla sp.) through enhancement in mangroves
Systematics, ecology and biogeography of marine organisms in the Indian Ocean. I
Systematics, ecology and biogeography of marine organisms in the Indian Ocean. II
Systematiek en evolutionaire biogeografie van mariene macrowieren in de Indo-Pacifische regio
Systematische studie van algae, fungi, plantae en invertebrata in het Indo-Melanesische gebied
Tapes decussatus and T. philippinarum (Mollusca, Bivalvia)
Taxonomic, phylogenetic and biogeographic studies of Plantae, Fungi and Protoctista
Taxonomie, auto-ecologie en biogeografie van kritische diatomeeÎn en desmidiaceeÎntaxa. Limnologisch onderzoek van laaglandbiotopen in Madang Province (Papoea-Nieuw-Guinea)
Taxonomisch, fylogenetisch, populatiegenetisch en fylogeografisch onderzoek met behulp van DNA sequentie- en fragmentanalyse.
Technische en inhoudelijke ondersteuning bij ontsnipperingsmaatregelen
Teruggooi in de Boomkorvisserij: Optimalisatie van het Onderzoek, Evaluatie van Reducerende Technische Maatregelen en Sensibilisering van de Sector
Testing of protein supplementation in shrimp postlarval diets
The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary
The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
The development and realisation of the second phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
The development and realisation of the third phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
The eco-metabolism of estuarine intertidal flat
The effects of different types of fisheries on the north sea and Irish sea ecosystem
The establishment of small farmers in aquaculture as a part of the National Reconstruction and Development-aid programme in South-Africa.
The impact on North Sea organisms of pollutants associated with sediment
The influenxe of the diet on reproduction egg quality and larval in macrobrachium rosenbergii and penaeus vannamei.
The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary
The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary
The structure of fish populations and traceability of fish and fish products
The temporal variation in the meiobenthos along a bathymetrical gradient (ëHausgartení, Arctica): impact of climate oscillations
Time-dependent changes in the optical properties of sediments detected with remote sensing
Toepassing van moderne informatietechnologie en multimediatechnieken voor de optimalisering van de opleiding in aquacultuur in OekraÔne
Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea
Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods
Towed fishing gear - reducing discards by consideration of all factors affecting selectivity
Trofische relaties tussen harpacticoide copepoden en bacteriÎn in benthische voedselwebben
Trofische rol en ecologische bestemming van microbiÎle productie en bladval in mangrove-ecosystemen
Trophical interactions in protist communities of intertidal estuarine sediments. I
Trophical interactions in protist communities of intertidal estuarine sediments. II
Trophical relations in tidal-bounded systems
Turn-over and distribution dynamics of hibernating geese in Flanders: data processing as a frame of reference in area-oriented environmental policy
Typologie en Beheer Viswateren
Typology, reference condition and classification of the Belgian Coastal Waters
Ugent Aquaculture R&D Center
Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet
Uitvoeren taken verbonden aan het IENE-voorzitterschap
Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas
Upgrading the educational and research capacity of the Can Tho University in the field of marine aquaculture in the Mekong Delta of Vietnam
Utilisation of copepod diets for larviculture of halibut cod and turbot, and a review of published halibut research and cultivation data
Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change
Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde
Vegetation ecology of flood plain and tidal marsh vegetation and flora
Vegetation structure and regeneration of the mangroves in the 'Parc National du Banc d'Arguin', Mauritanie
Vegetative dynamics in mangrove- areas: a comparison of the current state of the art and the evolution during the past 50 years using photography from the air
Vergelijkend morfologisch- en moleculair-taxonomisch onderzoek van Bacillariophyta, Nematoda, Crustacea en Rotifera
Vergelijkend onderzoek naar de genetische connectiviteit tussen Tarbot en Griet populaties in de Europese wateren. Een bijdrage tot duurzaam beheer.
Vergelijkend taxonomisch en ecologisch onderzoek van planktongemeenschappen in Nieuw-Guinea en AustraliÎ
Vergelijkende taxonomische, biogeografische en ecologische studies van benthische protistengemeenschappen in zoetwater- en estuariene milieu' s in gematigde en tropische gebieden
Verkenning van de beleidsmogelijkheden om de impact van mobiliteit op de natuur te mobiliseren
Verspreiding van polluenten in het kader van het Meetnet Zoetwatervis
Verzamelen van de nodige attributen, het opstellen van de benodigde teksten en scenarioís voor de museologische inrichting van het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Vicariantie en soortvorming: monogenea parasieten en beenvissen als modelsysteem voor co-evolutie
Visbestandopnames en de uitbouw en het onderhoud van het meetnet zoetwatervis
Vlaams Waternetwerk
Vlaamse deelname aan het Integrated Ocean Drilling Program (IODP) met het European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD).
Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren
Voedingsecologie van mariene nematoden. II
Voorbereiding en uitvoering van sanering van waterbodems met het oog op ecologisch herstel van waterlopen
Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta
WAKO An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries
Web Accessible Taxonomic Expertise in MarBEF: PROviding an e-Platform for the European Taxonomists
Wetenschappelijke coˆrdinatie van de afwerking van het Vlaams Waterbeleidsplan en wetenschappelijke ondersteuning van het VIWC
Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het VIWC
Wetenschatten : vier eeuwen kustonderzoek in beeld
What is determining carrying capacity of a habitat for birds ?
Winterpopulaties van Canadese Ganzen (Branta canadensis) in Vlaanderen

source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform