Project:BB|4062

Title
Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Naast direct habitatverlies door rechttrekkingen, inpolderingen, dijk- en andere infrastructuurwerken, kent de Zeeschelde ook indirect habitatverlies (door erosie) als gevolg van de stijgende hydrodynamiek in het estuarium. Verschillende natuurlijke processen en antropogene ingrepen kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals zeespiegelstijging, wijzigende bovenstroomse debieten, verruiming en verdieping van de vaargeul, baggerwerken, zandwinning en morfologische veranderingen in de Westerschelde.In deze studie voert WL ondersteunende hydrodynamische modelleringen uit om oorzaak-gevolg relaties uit elkaar te halen en het aandeel van de verschillende ingrepen en natuurlijke evoluties op de vastgestelde veranderingen te kunnen kwantificeren.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform