Research Orgunit:BB|362

Name
Research Institute for Nature and Forest
Acronym
INBO 
Address
Kliniekstraat 25
Postcode
1070
City
Brussels
Tel
+32 (0)2 558 18 11
Fax
+32 (0)2 558 18 05
Email
info@inbo.be
URL
 

Activity

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Institute of Nature Conservation isSuccessorOf
Institute for Forestry and Game Management isSuccessorOf
Wetenschap Overkoepelende Diensten isParentOf
Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu isParentOf
Beheer en Duurzaam Gebruik isParentOf
Stafdienst isParentOf
Management Overkoepelende Diensten isParentOf
Own Capital of INBO isParentOf

People

Name Role Start End
Adriaens, Peter unknown
Tack, Jurgen leader 2007-11-01
Kuijken, Eckhart leader 2006-01-01 2007-06-01
Beckers, Karolien unknown 2008-01-01

Projects

Name Role Start End
Belgian Biodiversity Platform member 2006-01-01
TROPHOS: Higher trophic levels in the Southern North Sea member 2002-02-01 2006-04-01
Genetic (and morphological) study of the invasive ictalurids Ameiurus nebulosus and A. melas in Belgium member 2009-02-01 2010-02-01
Biological availability of heavy metals in sediments and benthos of the Scheldt estuary unknown
Interaction between water column and intertidal zones of Scheldt River: Biogeochemical cycles of C and N unknown
Heavy metals in sediments of the Scheldt member
Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS unknown
Effects of pollution on macrozoobenthos communities in the Scheldt estuary unknown
Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea unknown
Policy oriented analysis and proposals for optimising legal and social instruments for nature development projects unknown
Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde member
Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust unknown
Atlas van de waadvogels - Projecten internationale overeenkomsten unknown
Studieproject monitoring strand- en zeevogels in Vlaamse natuurreservaten unknown
Het opstellen van een gedocumenteerde Rode Lijst van de slakken en tweekleppigen van Vlaanderen en de Vlaamse litorale zone member
Onderzoek naar protistengemeenschappen in de Zeeschelde member
Onderzoek naar de stikstof- en fosforhuishouding in de alluviale gebieden langs de Zeeschelde member
The eco-metabolism of estuarine intertidal flat unknown
Draw up of a documented red list of several groups of macrofungi of Flanders, Belgium member
Ecology of wintering waterbirds in Flanders: partim ducks, grebes and cormorants unknown
Ecology of seabirds: partim seabirds at sea unknown
Ecology of seabirds: partim beached birds survey unknown
Ecological study of the Schelde estuary : partim relationship between the occurrence of invertebrates and hydrodynamic features unknown
Ecological study of the Schelde estuary : partim breeding biology of the Common tern (Sterna hirundo) in relation to contaminants member
Ecological study of the Schelde estuary : partim distribution of Oligochaetes unknown
Ecological study of the Schelde estuary : partim vegetation unknown
Ecological study of the Schelde estuary : partim nature development (restoration ecology) unknown
Ecological study of the Schelde estuary : partim investigation of the functioning of the food web on a brakish tidal mudflat, with emphasis on anthropogenic influences unknown
Ecological study of the estuary of the River Schelde - partim waterbirds unknown
What is determining carrying capacity of a habitat for birds ? unknown
Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien member
Higher trophic levels in the Southern North Sea member
Research on the environmental effects of the SIGMA plan unknown
Flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters member
Ecological modelling of the Sea Scheldt estuary and biogeochemistry of the rhizosphere member
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde unknown
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997 unknown
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde unknown
Vegetation ecology of flood plain and tidal marsh vegetation and flora unknown
Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium unknown
Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium unknown
Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren unknown
Verspreiding van polluenten in het kader van het Meetnet Zoetwatervis member
Evaluatie van de oorzaken van de achteruitgang van de waterkwaliteit gedurende het voorbije decennium en het opzetten van een monitoring-systeem in dit verband member
Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium unknown
Natuurvriendelijke oeververdediging op de schorren langs de Zeeschelde, tussen de Durmemonding en Dendermonde unknown
Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde member
Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde unknown
Monitoring watervogels langs de Zeeschelde member
Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde unknown
Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied unknown
Visbestandopnames en de uitbouw en het onderhoud van het meetnet zoetwatervis member
Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet unknown
Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast member
Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations unknown
A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf member
Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde member
Cluster Sustainable management of the North Sea member
FLOODSCAPE Creating new landscapes for flood risk management unknown
Methological study food ecology and behaviour of hibernating waterbirds along the Zeeschelde member
Evaluating the financing of Forests in Europe (EFFE). member 2000-12-01 2004-11-01
Controle Paardenmarkt unknown
Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas member
Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde member
Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik en schor gebied member
Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde member
Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria unknown
Winterpopulaties van Canadese Ganzen (Branta canadensis) in Vlaanderen leader
Potention of spatial models as policy supporting instrument in relation to the occurence of waterbirds in the Scheldt member
Ecological mapping of the Scheldt-estuary: development of one salt marsh ecotopes system for Flanders and the Netherlands member
Research to migratory fish species in the Scheldt basin member
Harmonised River Basins Strategies North Sea member
Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat member
LifeWatch member
Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats member
Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast member
Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde member
WAKO An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries member
LifeWatch - E-science and technology infrastructure for biodiversity data and observatories member 2008-02-01 2011-02-01
Biogeochemical cycles of forest ecosystems related to Global Change and Sustainable Development member 1996-01-01 2001-01-01
A description of ecosystem services of the Schelde estuary and development of ecosystem goals based on natural functions of the estuary member 2000-02-01 2000-06-01
FORBIO - Assessment of the effects of tree species BIOdiversity on FORest ecosystem functioning member 2008-01-01 2010-12-01
A classification framework for habitat status reporting with remote sensing methods (HABISTAT) member 2006-12-01 2010-12-01
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy member 2006-11-01 2010-10-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform