Project:BB|4026

Title
Ecological mapping of the Scheldt-estuary: development of one salt marsh ecotopes system for Flanders and the Netherlands
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel wil de discrepantie tussen de karakterisering en afbakening van schorecotopen in Nederland en in Vlaanderen opheffen. In Vlaanderen werden de vegetatietypes gerelateerd aan overstromingsfrequenties en op basis hiervan werden ecotopen afgebakend. Dit gebeurde voor de brakke en de zoete zone. In Nederland werden ecotopen voor de zoute en brakke zone gedefinieerd enkel afgaande op voorkomende soorten. Aangezien de ecologische amplitude van soorten varieert langsheen de estuariene gradiÎnten is er een discrepantie tussen de beide ecotopenstelsels in de brakke zone aan de Belgisch-Nederlandse grens zodat beide systemen niet kunnen gecombineerd worden tot een systeem dat toepasbaar is op het volledige estuarium. Beleidsmakers hebben nood aan een ecotopenstelsel dat uniform toepasbaar is voor het volledige estuarium, om de impact van ingrepen in het estuarium in te kunnen schatten en weer te geven.

Keywords

ANE, Netherlands: Schelde estuary;Mapping;Salt marshes

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform