Project:BB|3995

Title
Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Doelstellingen: bijdragen tot een toestandsbeschrijving van het Schelde-estuarium bijdragen tot een inschatting van ingreep-effect relaties gegevens leveren als input voor (ecosysteem)modellen inzicht verkrijgen in de trofische interacties in hogere trofische niveaus uitbouwen van een geÔntegreerd monitoringprogramma (toestandsbeschrijving, trends en evaluatie van het gevoerde beleid) Aanpak: De vegetatie, het macrobenthos en de watervogels worden op een gestandaardiseerde wijze opgevolgd. De vegetatie wordt opgevolgd aan de hand van 175 permanente kwadraten, verspreid langsheen de Zeeschelde. Volledige karteringen van de schorgebieden worden gemaakt aan de hand van luchtfotografie. Er zijn kaarten van 1992-1996 en in de zomer van 2003 werd een nieuwe vlucht gevlogen om een nieuwe kartering op te maken Het macrobenthos wordt samen met een aantal abiotische parameters (hoogteligging, sedimentsamenstelling, Ö) gevolgd op transecten langsheen de zoutgradiÎnt van de Zeeschelde. Driejaarlijks wordt een bemonsteringscampagne uitgevoerd langsheen de volledige gradient (1996;1999;2002) Macrobenthos en oligochaeten worden tot op soort gedetermineerd. In de campagne van 2002 werden ook bemonsteringspunten op de zijrivieren onder getijdeninvloed uitgezet. In het kader van de baggerstortvergunning voor de platen van Doel en Boomke wordt ter hoogte van deze platen jaarlijks bemonsterd De watervogeltellingen worden maandelijks bij laagwater uitgevoerd in drie dagen langsheen het traject Grens-Gent. Broedvogelinventarisaties gebeuren aan de hand van punt-transecttellingen, in samenwerking met vrijwilligers.

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Ecology;Macrobenthos;Monitoring

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform