Project:BB|3810

Title
Research on the environmental effects of the SIGMA plan
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende diensten en laboratoria. De verschillende deelstudies worden door verschillende instanties gefinancierd: AWZ, Administratie Waterwegen en Zeewezen AMINAL, Administratie Milieu, Natuur, Land en Waterbeheer VMM, Vlaamse Milieumaatschappij onafhankelijke (eigen) financiering Het onderzoeksprogramma OMES is een multidisciplinaire studie van het estuariene milieu van de Zeeschelde. Het onderzoeksproject moet resulteren in een database en modellen van het Schelde-estuarium. De beschikbare wetenschappelijke gegevens en modellen zullen dan operationeel blijven binnen de onderzoeksinstellingen en diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op deze manier beschikt de Vlaamse Gemeenschap over een wetenschappelijk instrumentarium dat kan gebruikt worden als beleidsonderbouwing bij het uitwerken van een integraal waterbeheer voor het estuarium. Op basis van het globale onderzoekspakket moet het mogelijk zijn om een grondige multidisciplinaire afweging te maken van verschillende mogelijke inrichtings- en locatie-alternatieven van nog uit te voeren dijkwerken in het kader van het Sigmaplan, evenals het formuleren van beheersmaatregelen voor het estuarium in het kader van diverse andere projecten. De resultaten van het onderzoek zullen ook ter beschikking worden gesteld voor de MER studies die in het kader van het Sigmaplan moeten worden uitgevoerd. De kernvragen van het onderzoeksproject zijn: 1) Wat is de rol van het intertidaal (slikken en schorren) in het volledige estuariene functioneren (C en N cycli enz.) 2) Welke beheersmaatregelen dragen maximaal bij tot het bereiken van een groterer veiligheid tegen overstromingen en het optimaal functioneren van het estuariene ecosysteem, met bijzondere aandacht voor de mogelijke rol van gecontroleerde overstromingsgebieden. Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Environmental effects

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology unknown
Ecology and Systematics unknown
Unité de biochimie de la nutrition unknown
Limnology unknown
Research Institute for Nature and Forest unknown

Collaborations

Name Role Start End
Inrichting van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het geactulaiseerd SIGMA-plan partner
Social Cost Benefit Analysis for the actualization of the Sigmaplan and for the long term vision of the Scheldt (ProSes) partner
Ecosystem modelling to support strategical environmental impact assessment for the Sigma plan. partner

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform