Project:BB|3788

Title
Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het project kan worden gekaderd in de problematiek rond de verdoging en de verstruweling van de duinen. De hydrologie vormt een cruciale parameter bij natuurontwikkeling. Deze factor wordt ondermeer door drinkwaterwinningen sterk beÔnvloed, maar staat via evapotranspiratieprocessen ook in nauwe relatie met de vegetatie. Struweelontwikkeling heeft vermoedelijk een belangrijke invloed op de grondwaterstanden. Kennis van het waterverbruik en inzicht in deze processen moeten toelaten om beheerskeuzen in duinvalleien en vooral het uitvoeren en opvolgen van grootschalige ontstruwelingen beter te kunnen onderbouwen. Het onderzoek zal de invloed van zowel kruid- als struikachtige vegetatie op de hydrologische balans in duinvalleien nagaan. Deze studie vloeit ondermeer voort uit de kennislancunes met betrekking tot het duinecosysteem, zoals in de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Aminal, Afdeling Natuur) werd aangeduid. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het Vlaams natuurreservaat De Westhoek (De Panne). Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform