Project:BB|3888

Title
Development of scores or indices for biological quality indicators 'benthic invertebrates, macroalgae, angiosperms and phytoplankton' for the Flemish brackish waters corresponding the European Water Framework Directive
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van water in alle wateren en stelt zich ten doel dat alle europese wateren tegen 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt en dat er binnen heel Europa duurzaam wordt omgegaan met water. Deze richtlijn vereist het formuleren van ecologische doelstellingen voor de verschillende types van wateren. Dit project omvat een theoretische studie naar de mogelijkheden om dergelijke ecologische doelstellingen te formuleren. In dit project gaat het om de bepaling van doelstellingen voor verschillende biologische kwaliteitselementen (bentische ongewervelden, angiospermen. macroalgen en fytoplankton) op basis waarvan de verschillende types wateren kunnen opgedeeld worden in waterkwaliteitsklassen. Functioneel-ecologische theorieÎn zullen gebruikt worden als onderbouwing.

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Ecology;Pollution;Water management;Water quality

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform