Research Orgunit:BB|205

Name
Ecosystem Management Research Group
Acronym
ECOBE 
Address
Universiteitsplein 1
Postcode
2610
City
Wilrijk
Tel
+32 (0)3 820 2264
Fax
+32 (0)3 820 2271
Email
patrick.meire@ua.ac.be
URL
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*ECOBE

Activity

Keywords

ecosystem services

People

Name Role Start End
de Deckere, Eric (permanent) researcher 2000-02-01
Meire, Patrick leader
Verheyen, Rudi co-leader
Opdekamp, Wout PhD student 2006-10-01 2010-09-01
Bal, Kris PhD student
Beauchard, Olivier PhD student
Buis, Kerst (permanent) researcher
Desmet, Nele PhD student
Fivez, Lise PhD student
Jacobs, Sander PhD student
Kotowski, Wiktor (permanent) researcher
Maris, Tom PhD student
Schmitt, Claudia PhD student
Staes, Jan PhD student
Stalmans, Magda admin
Struyf, Eric post-doc
Teuchies, Johannes PhD student
Van Ballaer, Bram (permanent) researcher
Van Damme, Stefan  PhD student
Van Liefferinge, Chris (scientific) collaborator
Van Pelt, Dimitri technician
Van Renterghem, Katrijn technician
Backx, Hans (permanent) researcher
Vrebos, Dirk PhD student
Van Diggelen, Ruurd co-leader
Clement, Lieve unknown
De Bruyn, Eva unknown
Gurmeet, Singh unknown
Hendrickx, Katrien unknown
Schoelynck, Jonas unknown
Van Aert, Maarten unknown
Van der Spiet, Tom unknown
Verhagen, Bart unknown
Verhoestraete, David unknown
Ysebaert, Tom unknown
Van den Bergh, Kenneth unknown

Projects

Name Role Start End
Habitat evaluation and restoration for fish in area’s of the Habitat Directive unknown
An Ecosystem Management Plan for the valley of the Grote Nete (Flanders) unknown
An Ecosystem Management Plan for the headwaters and the valley of site-catchments of the river Dender (Flanders) unknown
Development of a long-term vision for area focused nature conservation in Flanders. unknown
Systeemonderzoek Grensmaasvallei ten behoeve van de detaillering van de ingrepen van het project Levende Grensmaas. unknown
Preparation and execution of sanitation of sediments for ecological restoration of the aquatic ecosystem unknown
Scientific support for the permanent project group of the Flemish Integrated Water consultation Committee (VIWC). unknown
Aantalsverloop en verspreidingsdynamiek van overwinterende ganzen in Vlaanderen : gegevensverwerking als afwegingskader in gebiedsgericht natuurbeleid. unknown
Herwaardering van het grachtenstelsel : fase 2. Inventarisatie en opbouw van een GIS - deel uitvoering. unknown
Coördinatie en wetenschappelijke ondersteurning van de opdrachten : "ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen van eerste categorie". unknown
Design of an ecosystem management plan for the valley of the A-beek unknown
Determining of the non-biotic base for natural types of watercourses in Flanders. unknown
Eco-hydrological study of the “De Putten” site unknown
Determination of the possibilities, benefits and relevancy of meandering or channel morphology restoration in different areas and stream types in Flanders. unknown
Tidal freshwater marshes as processors and sinks of nitrogen in estuaries: a whole ecosystem 15N-labeling study unknown
Het formuleren van een concept voor de structuur en het functioneren van het Schelde Ecosysteem unknown
Demand driven, European Sediment Research Network.(SedNet) unknown
The effect of the growth of macrophytes and mowing patterns on the discharge of lowland rivers. unknown
Ecological characterization of European estuaries, with emphasis on the Scheldt estuary. unknown
Research on the impact of the Sigma plan, dredging activitities and port expansion on the environment in the Zeeschelde. Partim 8 : study of the effects of water quality and tide on flooding areas of the Zeeschelde. unknown
Research of the impact of the Sigma plan, dredging activities and port expansion on the environment in the zeeschelde: partim1: study of the water quality. unknown
Coördinatie en wetenschappelijke ondersteuning : 'ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van het integraal waterbeheer'. unknown
The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary (I) unknown
Flemish Network for Water. unknown
Adjustment of the guidelines for an integrated sewage system: storm water drainage (construction and management of ditches) and provisions by sewer overflows: ecological construction. unknown
Technical-scientific support for freshwater management against shortages and groundwater depletion. unknown
Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor dit kwaliteitselement in unknown
Impact of the extension of the highway (R1) round Antwerp on national and international protected areas. unknown
Composition of a manual for the sanitation of fish migration barriers. unknown
Development of scores or indices for the biological quality elements ‘benthos, macro-algae, angiosperms and phytoplankton’ for the Flemish transitional waters according to the Water Framework Directive. unknown
Ecosystem modelling to support strategical environmental impact assessment for the Sigma plan. unknown
Population density and status of the weatherfish (M. fossilis) in the Flemish reserve “’t Goorken” in Arendonk. unknown
Landschapsecologisch en ecohydrologisch onderzoek ten behoeve van de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN. unknown
Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied. unknown
'Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde' in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder. unknown
Nature development plan Scheldt estuary (NDP) unknown
MANUDYN I - Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin. unknown
Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation : bioavailability, toxicity and risk. unknown
Research for restoration posibilities within a riverine valley in Flanders. unknown
The optimalisation of the mowing patterns of lowland rivers. unknown
Rich fen ecology in relation to limiting-nutrient availability on a west European fen ecosystem. unknown
Opmaak van een inventaris van de ecologische infrastructuur in de Gentse Kanaalzone. unknown
A fundamental study on exchange processes in river ecosystems. unknown
Synthesising all monitoring data of the Beneden Zeeschelde needed for the environmental license and development of a monitoring program. unknown
Chemical water quality assessment of the Kleine and Grote Nete river-basins, on behalf of management and protection of fish-stocks. unknown
Typology and management of fishing waters. unknown
The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary (II) unknown
Set up of a common strategy for the development of uniform environmental quality criteria for soil, water (both ground- and surface water) and air. unknown
Relationships between ecological and chemical status of surface waters. (REBECCA) unknown
Zenne stroomafwaarts van Brussel : studie naar verontreiniging en ecologische toestand van de rivier en haar vallei als basis voor een integraal waterbeheer. unknown
Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts of EU Bird directive site 3.6 and Habitat directive site 3.5 on the Left bank of the Schelde, unknown
Zeeschelde L.O. te Kruibeke - Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied; Opmaak van een integraal plan (o.a. t.b.v. de MER procedure). unknown
Subcontractor in a part (basin Groot Schijn) of the project "Ecological inventory and visionbuilding within the framework of Integrated Water management". unknown
Synthese van wetenschappelijke inzichten als voorbereiding voor het toekomstig ruimtelijk beleid. unknown
Conservation Targets for Special Areas of Conservation (SAC) and Special Protection Area (SPA) unknown
Colonisation patterns and processes of reconstructed brackish tidal marshes. unknown
Development and species richness of macrophyte vegetations related to the nutrient dynamics of shallow standing waters in Flanders (Belgium) unknown
Nature development study of the 'Zuidelijke Groenzone' on the left bank of the river Scheldt (Flanders, Belgium) unknown
Effects of the growth of macrophytes and macrophyte cutting on the discharge capacity of lowland rivers (Belgium) unknown
Ecosystem vision of the valley of the A-beek (Flanders, Belgium) unknown
Ecosystem vision of some tributaries of the Dender river (Flanders, Belgium) unknown
Ecosystem vision of the valley of the Grote Nete (Flanders, Belgium) unknown
Long Term Vision for Nature Conservation in Flanders (Belgium) unknown
Ecosystem visions of valley ecosystems in Flanders (Belgium) unknown
Freshwater fisheries and ecology unknown
Distribution patterns and vulnerability for recreation of a selection of biological indicators in the Kempisch Plateau natural region (Flanders, Belgium) unknown
Hydrological, soil chemical and ecological effects of Climate Change in species rich fens unknown
Ecology of protected freshwater fish in Flanders (Belgium) unknown
Characterisation of sediments in Flemish (Belgium) water courses unknown
Biomonitoring and restoration ecology of the river Scheldt (Belgium) unknown
Freshwater fisheries management, mainly in the province of Antwerp (Flanders, Belgium) unknown
Biological water quality assessment unknown
Ecological evaluation of water courses in Flanders (Belgium) unknown
Long term monitoring of wintering geese populations in Flanders (Belgium) unknown
Seasonal effects on the Index of Biotic Integrity unknown
Status and distribution of the freshwater fish fauna in Flanders (Belgium) unknown
REFCOAST: Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters leader 2003-12-01 2006-04-01
MODELKEY Models for assessing and forecasting the impact of environmental key pollutants on marine and freshwater ecosystems and biodiversity member 2005-02-01 2010-01-01
ADAPT: Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods member 2005-12-01 2007-12-01
MANUDYN II: Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river bassins member 2006-12-01 2009-01-01
Summer Course Sustainable Water Management & Technology in Urbanised Areas. member 2007-06-01 2008-04-01
Eco-hydrological and socio-economical approach for the restoration of the lagoon Merja Zerga in Morocco. member 2007-04-01 2007-06-01
Studie t.b.v. aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden i.h.k.v. het Sigmaplan (bovenrivieren). member 2007-03-01 2008-02-01
Hoe beïnvloeden wetlands het transport van Si doorheen rivierbekkens? Een studie naar biologische Si retentie en recycling. member 2006-10-01 2009-09-01
Studie van de effecten van verbossing en eutrofiëring op de broeikasgasbalans en de floristische diversiteit in een onverstoord moerasgebied. member 2006-01-01 2009-12-01
Organisatie wetenschappelijke studiedagen met betrekking tot watersysteemkennis. member 2005-11-01 2007-10-01
Opmaak van concept en methodiek voor analyse en visie-ontwikkeling bekkenbeheerplan en toepassing van methodiek voor bekkenbeheerplan van de Nete. member 2005-09-01 2005-12-01
LUSI: Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt River Basin member 2005-01-01 2007-01-01
Modellering van de interacties tussen macrofieten en rivierprocessen en hun effect op rivierkwaliteit. member 2004-12-01 2007-12-01
Globale impactstudie Tessenderlo Chemie. Impactanalyse waterlopen en overstromingsgebieden. member 2004-05-01 2004-12-01
Studie voor het opstellen en uitvoeren van een monitoringsprogramma voor natuurvriendelijke oevers langs het Zeekanaal in Grimbergen. member 2007-01-01 2011-01-01
Towards understanding commmunity assembly rules during floodplain restoration. member 2006-02-01 2007-01-01
Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium. member 2006-01-01 2007-12-01
Nutriëntcyclering in welands langsheen een klimatologische gradiënt: effecten van bemesting, drainage en klimaat. member 2005-10-01 2007-09-01
Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems. member 2005-09-01 2006-01-01
Anaërobe biologische waterzuivering. member 2005-07-01 2006-07-01
Botanische waarden in de Zegge. member 2005-02-01 2007-01-01
Binnendijkse slik- en schorontwikkeling dankzij een gereduceerd getij. member 2004-10-01 2005-09-01
Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos en landbouw. member 2004-10-01 2005-09-01
Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts ... on the Left bank of the Schelde member 2004-02-01 2004-09-01
Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains. member 2008-07-01
Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten. member 2007-01-01 2008-12-01
Overzicht van de lopende monitoringprojecten met betrekking tot de veiligheid tegen overstromen en natuurlijkheid in de Zeeschelde, haar tijgebonden zijrivieren en de binnendijkse gebieden beïnvloed door het Sigmaplan. member 2006-11-01 2007-01-01
Effect van nutriënten limitatie (fosfor limitatie) op de floristische diversiteit in een onverstoord wetland. member 2006-10-01 2008-09-01
Vegetatie successie en biogeochemische cycli bij schorontwikkeling in gecontroleerde overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd getij. member 2006-10-01 2007-09-01
Opstellen van doelstellingen voor ecologische infrastructuur in de Antwerpse haven. member 2006-10-01 2007-03-01
Verkennend onderzoek naar eutrofiëring in Vlaanderen. member 2005-12-01 2006-06-01
Mogelijkheden van NTMB binnen de uitbouw van de ecologische infrastructuur in de Antwerpse haven. member 2005-04-01 2006-11-01
Impact van hydrologie op diversiteit van aquatische organismen in tijdelijke wetlands in de Kaapstreek (Zuid-Afrika). member 2005-01-01 2008-12-01
Evaluatie van de effectiviteit van natuurtechnische maatregelen in het waterlopenbeheer. member 2005-01-01 2006-12-01
Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof : dynamiek van het benthische compartiment en onderzoek naar hun rol in estuariene stikstof retentie. member 2005-01-01 2006-12-01
Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren. member 2005-01-01 2005-06-01
Opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijgebonden zijriveren (Nete's, Dijle, Zenne en Durme). member 2005-01-01 2005-06-01
De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen. member 2004-10-01 2006-09-01
Role of a  freshwater hoarse in the silicon cycle in the Scheldt estuaria unknown 2001-10-01 2005-09-30
The optimization of the mow management of waterlines. unknown 2002-10-01 2006-09-30
Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment member 2006-06-01 2007-01-01
Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde member
Integration of the 'OMES' projects unknown
Lagunation and disposal of dredged material from the Lower-Scheldt: possibilities for landscape repair and nature development? A critical analysis of the site at Steendorp unknown
Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie unknown
A description of ecosystem services of the Schelde estuary and development of ecosystem goals based on natural functions of the estuary unknown
Wetenschappelijke coˆrdinatie van de afwerking van het Vlaams Waterbeleidsplan en wetenschappelijke ondersteuning van het VIWC unknown
Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan unknown
Turn-over and distribution dynamics of hibernating geese in Flanders: data processing as a frame of reference in area-oriented environmental policy unknown
The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary unknown
Study on the effects of water quality and tide on the flooding areas of the Flemish part of the Scheldt estuary: two mesocosmos experiments unknown
Effecten van de groei van macrofyten en kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken member
Effects of dredgings and harbour expansion on the environment unknown
Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium unknown
Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder unknown
Biological assessment of sediments: a comparison unknown
Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium unknown
Feasibility study of two dimensional nutrient and sediment transport modelling for the Scheldt bassin and the controled inundation area Kruibeke-Bazel-Rupelmonde unknown
Development of scores or indices for biological quality indicators 'benthic invertebrates, macroalgae, angiosperms and phytoplankton' for the Flemish brackish waters corresponding the European Water Framework Directive unknown
Belgian Network for Coastal Reseach member
Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid unknown
Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek member
An ecosystem management plan for the valley and source of the Dender member
Voorbereiding en uitvoering van sanering van waterbodems met het oog op ecologisch herstel van waterlopen member
Milieu-impactbepaling van het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van strategische m.e.r., gedeelte natuur en water member
Influence of eutrophication on the development of macrophytes in still waters member
Uitvoeren taken verbonden aan het IENE-voorzitterschap member
Bilaterale samenwerking met Polen: Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains member
Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de vallei van de Zwarte Beek member
LIFE project on contaminated sediments member
Onderzoek naar de mogelijkheden, nut en relevantie van hermeandering in verschillende gebieden en voor verschillende waterlooptypen in Vlaanderen member
Contract wetenschappers voor een peer review van de afbakening van Gebieden van Communitair Belang member
Technische en inhoudelijke ondersteuning bij ontsnipperingsmaatregelen member
Verkenning van de beleidsmogelijkheden om de impact van mobiliteit op de natuur te mobiliseren member
Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de zuidelijke bron- en bovenloopgebieden van het Kempens Plateau member
Ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen 1e categorie: coˆrdinatieopdracht member
Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de A-beek member
Herwaardering van het grachtenstelsel: inventarisatie en opbouw van een GIS - deel coˆrdinatie member
Abiotische onderbouwing van de natuurtypes voor waterlopen in Vlaanderen member
Aqualingua member
Databank opstellen voor visgegevens 1983-1987 member
Vlaams Waternetwerk member
Opmaak handleiding voor de sanering van vismigratieknelpunten member
Studieopdracht "Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Recfond' voor dit kwaliteitselement in Vlaanderen" member
Aanpassing van de krachtlijnen voor een geintegreerd rioleringsbeleid member
Perceptie en appreciatie van natuur en natuurbeleid in Europa member
Consultancy Contract WWF member
Habitatrichtlijnen en Natuurstudie member
Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand metbhet oog op het uitvoeren van het project ""Zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging" member
Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het VIWC member
Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de Visbeek-Kindernouwbeek member
Aanreiken van een gemeenschappelijke basis voor eenvormige milieukwaliteitsnormen voor bodem, water en lucht member
Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan member
Overeenkomst voor de expertisebegeleiding bij de finalisatie van het ontwerpplan bagger- en ruimingsspecie member
REBECCA member
Monitoring van de bekkens van de Kleine en de Grote Nete ten behoeve van het beheer en de bescherming van de visfauna member
Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer member
Typologie en Beheer Viswateren member
Ecologische inventarisatie en visievorming ihkv Integraal Waterbeheer (Groot Schijn) member
Het opmaken van een verkennende studie ter voorbereiding van de ruimtelijke vertaling van de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen in het algemeen en de instandhoudingsverplichtingen in het bijzonder mbt de delen van het EU Vogelrichtlijngebied 3.6 en het EU Habitatrichtlijngebied 3.5 binnen het Linkerscheldeoevergebied member
Opmaak Integraal plan voor GOG te Kruibeke member
Impactanalyse waterlopen en overstromingsgebieden member
Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren member
Opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijdgebonden zijrivieren member
Hoe zal klimaatverandering de koolstofcyclering in wetlandbodems beÔnvloeden? member
Impact of hydrology on diversity of aquatic organisms in temporary wetlands in the Cape Region (South Africa) member
Ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van Integraal Waterbeheer (952) member
Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen ifv de Kaderrichtlijn Water: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en/of maximaal ecologisch potentieel in elk Vlaams overgangstype vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen member
Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods member
Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river bassins leader
Ecosystem services of Freshwater systems (ECOFRESH) member 2009-12-01 2012-01-01
Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt River Basin leader
Realisation of a book about the Schelde in cooperation with Prof. Dr. P. Meire : an impression of the river from source to sea, discussion of the influence of the river and her interactions with man on the landscape member
Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4 member
Dynamiek van waterplanten en nutrienten in de bovenstroomse gebieden van het Schelde bekken unknown
Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria. unknown
Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren? unknown
Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten. unknown
Belgium Ecosystem Services : a new vision for society-nature interaction (BEES) member
Tidal River Management member 2010-01-01 2013-03-01
Hot-spots in biological transformation of silica (Hobits). member 2010-01-01 2012-12-01
Linking optical imaging techniques and 2D-modelling for stuyding spatial heterogenity in vegetated streams and rivers. member 2010-01-01 2013-12-01
Research of the ecological potential of grasslands in the region of Antwerp member 2010-02-01 2010-10-01
Species performance in peat-accumulating ecosystems under changing conditions. member 2010-01-01 2011-12-01
Pilot study recovery peat formation member 2009-12-01 2010-09-01
Effects of maintenance on watercourses on regrowth, biomass and potential adjustment to more efficient and cheaper methods member 2009-12-01 2010-10-01
Impact of sediment pollution on the ecological situation in the Antwerp docks. member 2009-12-01 2013-11-01
Research on different kind of fish in Kleine Hoofdgracht in Balen. member 2009-09-01 2009-12-01
Impact of macrophytes on bio-availability of metals present in riversediments. member 2009-10-01 2013-09-01
Macrophyte patches as biogeochemical hotspots: impact on river water quality? member 2009-10-01 2011-09-01
CcASPAR: Climate change and changes in Spatial structures in Flanders member 2009-01-01 2012-12-01
A multidisciplinary study on exchange processes in river ecosystems member 2008-01-01 2009-01-01
Optimization of plant systems for tertiary waste water treatment member
Interaction of macrophyte-, sediment-, and heavy metal dynamics member
Muscles " Macrophytes Universal Patterns in Silica, Cellulose and Lignin- content: an Explorative study member
Planning for Ecosystem Services (ECOPLAN) member 2009-12-01 2010-11-01
SUDEM- CLI - Impact of climate change on river hydrology and ecology: A case study for interdisciplinary policy oriented research member 2009-03-01 2010-09-01
Economic Valuation of ecosystem services of (semi) natural landscapes for Cost-Benefit Assessments  member 2008-06-01 2009-11-01
Ecosystem Services in Flanders: A new challenge for nature conservation? member 2009-01-01 2010-06-01
Integration of ecology, sociology and economics in water policy by means of a policy support system member 2008-10-01 2012-09-01
Studies about ecosystems in Flanders member 2008-08-01 2009-08-01
Habitatrichtlijnen en natuurstudie : opmaken van een uitgebreide natuurstudie van het projectgebied Oosterweelverbinding. Impact van de sluiting van de Antwerpse ring op nationaal en internationaal beschermde natuurgebieden.(deelcontract 1, 2 en 3) member 2002-01-01 2009-07-01
WETMAT (Wetland Management Tools) member 2003-01-01 2006-04-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:fab

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform