Project:BB|4364

Title
Habitatrichtlijnen en natuurstudie : opmaken van een uitgebreide natuurstudie van het projectgebied Oosterweelverbinding. Impact van de sluiting van de Antwerpse ring op nationaal en internationaal beschermde natuurgebieden.(deelcontract 1, 2 en 3)
Acronym
 
URL
StartDate
2002-01-01
EndDate
2009-07-01
Amount
 

Abstract

Door geplande sluiting van de kleine ring in Antwerpen zullen delen van de speciale beschermingszones (habitat- en vogelrichtlijngebieden) onder verhoogde druk komen te staan en eventueel vernietigd worden. De schade moet vermeden, geminimaliseerd, hersteld en/of gecompenseerd worden. Deze studie onderzoekt de impact van verschillende tracéekeuzes, geeft aanbevelingen inzake mitigerende maatregelen en zoekt naar compensatie. Elementen als habitatverlies, verstoring, barrièrewerking, corridorwerking en wegmortaliteit worden ingeschat en gecombineerd in een totale impactanalyse.

Keywords

People

Name Role Start End
Meire, Patrick member 2002-01-01 2009-07-01

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member 2002-01-01 2009-07-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform