Person:BB|1769

Name
Meire, Patrick
URL1
 
URL2
 
URL3
 
ResearchGate
 
ORCID
 
Activity
 

Classifications

Doctor {Researchers academic Title}
Professor {Researchers academic Title}

Projects

Name Role Start End
ADAPT: Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods co-promotor 2005-12-01 2007-12-01
MANUDYN II: Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river bassins member 2006-12-01 2009-01-01
REFCOAST: Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters promotor 2003-12-01 2006-04-01
A fundamental study on exchange processes in river ecosystems. promotor
Chemical water quality assessment of the Kleine and Grote Nete river-basins, on behalf of management and protection of fish-stocks. promotor
Conservation Targets for Special Areas of Conservation (SAC) and Special Protection Area (SPA) promotor
Design of an ecosystem management plan for the valley of the A-beek promotor
Ecological characterization of European estuaries, with emphasis on the Scheldt estuary. promotor
Ecosystem modelling to support strategical environmental impact assessment for the Sigma plan. promotor
Het formuleren van een concept voor de structuur en het functioneren van het Schelde Ecosysteem promotor
Flemish Network for Water. promotor
Opmaak van een inventaris van de ecologische infrastructuur in de Gentse Kanaalzone. promotor
Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor dit kwaliteitselement in promotor
Impact of the extension of the highway (R1) round Antwerp on national and international protected areas. promotor
Research on the impact of the Sigma plan, dredging activitities and port expansion on the environment in the Zeeschelde. Partim 8 : study of the effects of water quality and tide on flooding areas of the Zeeschelde. promotor
Research of the impact of the Sigma plan, dredging activities and port expansion on the environment in the zeeschelde: partim1: study of the water quality. promotor
Research for restoration posibilities within a riverine valley in Flanders. promotor
Scientific support for the permanent project group of the Flemish Integrated Water consultation Committee (VIWC). promotor
Rich fen ecology in relation to limiting-nutrient availability on a west European fen ecosystem. promotor
'Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde' in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder. promotor
Effects of the growth of macrophytes and macrophyte cutting on the discharge capacity of lowland rivers (Belgium) promotor
Development and species richness of macrophyte vegetations related to the nutrient dynamics of shallow standing waters in Flanders (Belgium) promotor
Aantalsverloop en verspreidingsdynamiek van overwinterende ganzen in Vlaanderen : gegevensverwerking als afwegingskader in gebiedsgericht natuurbeleid. promotor
An Ecosystem Management Plan for the valley of the Grote Nete (Flanders) promotor
Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation : bioavailability, toxicity and risk. promotor
Coördinatie en wetenschappelijke ondersteuning : 'ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van het integraal waterbeheer'. promotor
Coördinatie en wetenschappelijke ondersteurning van de opdrachten : "ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen van eerste categorie". promotor
Demand driven, European Sediment Research Network.(SedNet) promotor
Determination of the possibilities, benefits and relevancy of meandering or channel morphology restoration in different areas and stream types in Flanders. promotor
Determining of the non-biotic base for natural types of watercourses in Flanders. promotor
Development of a long-term vision for area focused nature conservation in Flanders. promotor
Development of scores or indices for the biological quality elements ‘benthos, macro-algae, angiosperms and phytoplankton’ for the Flemish transitional waters according to the Water Framework Directive. promotor
Eco-hydrological study of the “De Putten” site promotor
Habitat evaluation and restoration for fish in area’s of the Habitat Directive promotor
Herwaardering van het grachtenstelsel : fase 2. Inventarisatie en opbouw van een GIS - deel uitvoering. promotor
Nature development plan Scheldt estuary (NDP) promotor
MANUDYN I - Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin. promotor
Landschapsecologisch en ecohydrologisch onderzoek ten behoeve van de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN. promotor
Subcontractor in a part (basin Groot Schijn) of the project "Ecological inventory and visionbuilding within the framework of Integrated Water management". promotor
Nature development study of the 'Zuidelijke Groenzone' on the left bank of the river Scheldt (Flanders, Belgium) promotor
Adjustment of the guidelines for an integrated sewage system: storm water drainage (construction and management of ditches) and provisions by sewer overflows: ecological construction. promotor
An Ecosystem Management Plan for the headwaters and the valley of site-catchments of the river Dender (Flanders) promotor
Composition of a manual for the sanitation of fish migration barriers. promotor
Relationships between ecological and chemical status of surface waters. (REBECCA) promotor
Preparation and execution of sanitation of sediments for ecological restoration of the aquatic ecosystem promotor
Population density and status of the weatherfish (M. fossilis) in the Flemish reserve “’t Goorken” in Arendonk. promotor
Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts of EU Bird directive site 3.6 and Habitat directive site 3.5 on the Left bank of the Schelde, promotor
Systeemonderzoek Grensmaasvallei ten behoeve van de detaillering van de ingrepen van het project Levende Grensmaas. promotor
Synthesising all monitoring data of the Beneden Zeeschelde needed for the environmental license and development of a monitoring program. promotor
Synthese van wetenschappelijke inzichten als voorbereiding voor het toekomstig ruimtelijk beleid. promotor
Set up of a common strategy for the development of uniform environmental quality criteria for soil, water (both ground- and surface water) and air. promotor
Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied. promotor
Typology and management of fishing waters. promotor
Tidal freshwater marshes as processors and sinks of nitrogen in estuaries: a whole ecosystem 15N-labeling study promotor
The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary (II) promotor
The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary (I) promotor
The optimalisation of the mowing patterns of lowland rivers. promotor
The effect of the growth of macrophytes and mowing patterns on the discharge of lowland rivers. promotor
Technical-scientific support for freshwater management against shortages and groundwater depletion. promotor
Zeeschelde L.O. te Kruibeke - Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied; Opmaak van een integraal plan (o.a. t.b.v. de MER procedure). promotor
Zenne stroomafwaarts van Brussel : studie naar verontreiniging en ecologische toestand van de rivier en haar vallei als basis voor een integraal waterbeheer. promotor
LUSI: Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt River Basin member 2005-01-01 2007-01-01
Role of a  freshwater hoarse in the silicon cycle in the Scheldt estuaria promotor 2001-10-01 2005-09-30
The optimization of the mow management of waterlines. promotor 2002-10-01 2006-09-30
Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment member 2006-06-01 2007-01-01
Impact of hydrology on diversity of aquatic organisms in temporary wetlands in the Cape Region (South Africa) member 2005-01-01 2008-12-01
Dynamics of eutrophicated coastal systems unknown
Trophical relations in tidal-bounded systems unknown
Biogeochemistry of the maximum turbidity zone in estuaries unknown
Towed fishing gear - reducing discards by consideration of all factors affecting selectivity unknown
A description of ecosystem services of the Schelde estuary and development of ecosystem goals based on natural functions of the estuary member
WETMAT (Wetland Management Tools) member 2003-01-01 2006-04-01
Ecosystem services of Freshwater systems (ECOFRESH) member 2009-12-01 2012-01-01
Belgium Ecosystem Services : a new vision for society-nature interaction (BEES) member
Planning for Ecosystem Services (ECOPLAN) member 2009-12-01 2010-11-01
Tidal River Management member 2010-01-01 2013-03-01
Hot-spots in biological transformation of silica (Hobits). promotor 2010-01-01 2012-12-01
Linking optical imaging techniques and 2D-modelling for stuyding spatial heterogenity in vegetated streams and rivers. member 2010-01-01 2013-12-01
Effects of maintenance on watercourses on regrowth, biomass and potential adjustment to more efficient and cheaper methods member 2009-12-01 2010-10-01
Impact of sediment pollution on the ecological situation in the Antwerp docks. member 2009-12-01 2013-11-01
Impact of macrophytes on bio-availability of metals present in riversediments. member 2009-10-01 2013-09-01
Macrophyte patches as biogeochemical hotspots: impact on river water quality? promotor 2009-10-01 2011-09-01
CcASPAR: Climate change and changes in Spatial structures in Flanders member 2009-01-01 2012-12-01
Studies about ecosystems in Flanders member 2008-08-01 2009-08-01
Habitatrichtlijnen en natuurstudie : opmaken van een uitgebreide natuurstudie van het projectgebied Oosterweelverbinding. Impact van de sluiting van de Antwerpse ring op nationaal en internationaal beschermde natuurgebieden.(deelcontract 1, 2 en 3) member 2002-01-01 2009-07-01
Integration of ecology, sociology and economics in water policy by means of a policy support system member 2008-10-01 2012-09-01
Economic Valuation of ecosystem services of (semi) natural landscapes for Cost-Benefit Assessments  member 2008-06-01 2010-03-01
SUDEM- CLI - Impact of climate change on river hydrology and ecology: A case study for interdisciplinary policy oriented research member 2009-03-01 2010-09-01
Eco-hydrological and socio-economical approach for the restoration of the lagoon Merja Zerga in Morocco. member 2006-09-01 2008-08-01

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group leader

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:fab

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform