Project:BB|3895

Title
Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Om te weten wat de evoluties zijn aan de kust, moeten we bepaalde ontwikkelingen kunnen opvolgen, moeten we weten van welke beginpositie we starten en moeten we bovendien liefst weten waar het beleid wil uitkomen. Er is nood aan een meetinstrument dat kan aangeven wat het succes is van kustbeheer, dat de complexe relatie die bestaat tussen een gezond kustecosysteem, menselijke activiteiten, socio-economische voorwaarden en beleidsbeslissingen eenvoudig voorstelt en dat het beleid kan ondersteunen. Als antwoord op de vraag naar informatie kan een barometer opgesteld worden. Als die barometer ook nog eens de duurzame ontwikkeling in een streek opvolgt, dan hebben we een duurzaamheidsbarometer. Deze bestaat uit een set gegevens of zogenoemde indicatoren. Door een regelmatige evaluatie van de indicatoren kunnen we nagaan of een gebied evolueert in de richting van of net weg van duurzaamheid. Het opstellen van een Kustbarometer was ÈÈn van de prioriteiten van de partners van het Coˆrdinatiepunt voor GeÔntegreerd Beheer van Kustgebieden. De overleggroep GeÔntegreerd Beheer van Kustgebieden stond in voor de opvolging van de studie.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform