Project:BB|4030

Title
Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW)
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Dit project kadert in de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met betrekking tot het kustwater. De algemene doelstelling van de Richtlijn is om tegen eind 2015 een goede toestand voor oppervlakte- en grondwater te bereiken, waarbij vertrokken wordt van de natuurlijke kenmerken van de watersystemen. Voor de KRW worden 3 luiken bemonsterd: diverse chemische parameters in de waterfase binnen de 12 mijlszone, diverse parameters voor het macrobenthos gerelateerd aan het sediment type binnen de 1 mijlszone, diverse parameters voor het phytobenthos eveneens binnen de 1 mijlszone. Het hier voorgestelde project handelt enkel over het luik 'macrobenthos'. Het project omvat twee delen: het monitoren van het kwaliteitselement ëmacrobenthosí in de 1-mijlszone volgens een minimale frequentie en evaluatie van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van aanvullende macrobenthos data (tot en met de 3-mijlszone). Volgende biologische en fysische parameters worden gemeten: densiteit, diversiteit (aantal soorten), soortensamenstelling, biomassa, sedimentsamenstelling en diepte (en eventueel andere omgevingsvariabelen). De gebruikte monitoringstrategie zal na afloop van het eerste staalnamejaar (2007) geÎvalueerd worden, teneinde de monitoring binnen de Kaderrichtlijn Water vanaf 2008 zo efficiÎnt mogelijk te laten verlopen. De referentiewaarden voor de verschillende macrobenthische gemeenschappen, waartegenover de huidige toestand van het macrobenthos zullen getoetst worden (aan de hand van de geselecteerde BEQI-methode), moeten nog worden vastgelegd. Binnen dit deel van het project zal dan ook worden nagegaan wat de beschikbaarheid en de bruikbaarheid is van aanvullende data met betrekking tot deze gemeenschappen op het Belgisch Continentaal Plat, die gebruikt kunnen worden voor het vastleggen, c.q. verfijnen, van referentiewaarden.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Fisheries co-leader
Protistology & Aquatic Ecology member
Department of Marine Ecosystem Management - Management Unit of the North Sea Mathematical Models member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform