Project:BB|3789

Title
Coˆrdinatiepunt voor geÔntegreerd beheer van kustgebieden
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Sponsors: - Provincie West-Vlaanderen - European commission - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer: Afdeling Natuur Doelstellingen en kerntaken: 1) Het bevorderen van integratie van planning en beleid van de sectoren en beleidsniveaus: Door het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in planning en beleid, en door een bijdrage te leveren aan de advisering bij de totstandkoming ervan. Het beoogde resultaat hiervan is een betere afstemming van planning en beleid tussen de verschillende spelers aan de kust en een duurzame benadering van kustontwikkeling. 2) Het bevorderen van samenwerking tussen beleidsniveaus en sectoren via overlegvergaderingen, door maximaal te verwijzen naar initiatieven van andere niveaus of sectoren en door aan te zetten tot samenwerking. 3) Het optreden als (internationaal) aanspreekpunt inzake geÔntegreerd kustzonebeheer: Het coˆrdinatiepunt wil een centraal aanspreekpunt zijn voor de verschillende overheidsniveaus en andere spelers aan de kust en ieder individu of instantie de mogelijkheid bieden om op een centrale plaats vragen te stellen die verband houden met de kust. Doorverwijzing naar experts kan indien dit gewenst is. 4) Het opvolgen van internationale en Europese ontwikkelingen inzake geÔntegreerd kustzonebeheer: Door deelname aan kustfora of andere overlegplatforms in relatie tot kustzonebeheer is het coˆrdinatiepunt goed geplaatst om de verschillende bestuursniveaus in BelgiÎ op de hoogte te houden van mogelijkheden en verplichtingen inzake kustzonebeheer. Anderzijds kan veel geleerd worden uit de ervaringen van andere landen en kan via het leggen van de juiste contacten een gezamenlijke aanpak van problemen nagestreefd worden indien dit wenselijk en mogelijk is. Naast deze vier kerntaken zal het coˆrdinatiepunt ook: * belangrijke activiteiten opvolgen die bijdragen tot een ontwikkeling van de kust en deze trachten te belichten in een strategie van duurzame ontwikkeling. Het coˆrdinatiepunt kan de initiatiefnemers op de hoogte brengen van de rol die ze kunnen vervullen bij het uitwerken van een duurzame strategie voor de kust. Het opnemen van deze taak door het coˆrdinatiepunt moet resulteren in een responsabilisering en aansporing van de initiatiefnemers. * de gegevens bijhouden voor een set duurzaamheidsindicatoren voor de kustzone. Dergelijke set van duurzaamheidsindicatoren voor de kustzone zal gedurende 2002 uitgewerkt worden. Het coˆrdinatiepunt zal de gegevens verzamelen in samenspraak met de (overheids)diensten die erover beschikken. Het coˆrdinatiepunt zal instaan voor het bijhouden van de gegevens in een databank. * een inventaris bijhouden van lopende en nieuwe projecten en initiatieven in de kustzone. Via contacten en overlegvergaderingen probeert het coˆrdinatiepunt een zo volledig mogelijk zicht te houden op alle projecten en initiatieven in de kustzone. Hiervoor zal de medewerking vereist zijn van alle betrokken particuliere actoren en overheden. * gerichte studies laten uitvoeren. Indien in overleg met de overleggroep of interkabinettenstuurgroep besloten wordt gerichte studies te laten uitvoeren om tegemoet te komen aan specifieke vragen, zal het coˆrdinatiepunt de studies uitbesteden en opvolgen * communiceren over geÔntegreerd beheer aan de kust Dit kan bijvoorbeeld via informatieverstrekking aan de bevolking (aan de hand van nieuwsbrieven, studiedagen, workshops, educatieve activiteiten...), popularisering van wetenschappelijke informatie en sensibilisering.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform