Research Orgunit:BB|204

Name
Ecophysiology, Biochemistry and Toxicology
Acronym
EB&T 
Address
Groenenborgerlaan 171
Postcode
2020
City
Antwerpen
Tel
+32 (0)3 265 3347
Fax
+32 (0)3 265 3497
Email
 
URL
http://www.ecotox.be/

Activity

Keywords

People

Name Role Start End
Blust, Ronny leader
Robbens, Johan unknown
Nash, Jon unknown
van der Ven, Karlijn unknown
Timmers, Mieke unknown
Dom, Nathalie unknown
De Coen, Wim unknown
De Schepper, Wim unknown
Vergauwen, Lucia unknown
De Wit, Marijke unknown
Eyckmans, Marleen unknown
Hashemi, Shodja unknown
Vandenbrouck, Tine unknown
Decleir, Walter unknown
Bervoets, Lieven unknown
Caturla, Mercè unknown
Dardenne, Freddy unknown
De Boeck, Gudrun unknown
De Vriese, Marleen unknown
De Wolf, Hans unknown
D'havé, Helga unknown
Hattink, Jasper unknown
Hoff, Philippe unknown
Huyskens, Geert unknown
Keil, Dorien unknown
Knapen, Dries unknown
Lange, Anke unknown
Maras, Marleen unknown
Moens, Lotte unknown
Mubiana, Valentine unknown
Muylle, Frederik unknown
Hagenaars, An unknown
Jamers, An unknown
Soetaert, Anneleen unknown
Van Dorst, Bieke unknown
Vanparys, Caroline unknown
Tudorache, Christian unknown
Van Strydonck, Diane unknown
Benoot, Donald unknown
Vermeulen, Frouke unknown
Reynders, Hans unknown
Van den Broeck, Heidi unknown
Nobels, Ingrid unknown
Komjarova, Irina unknown
Mehta, Jaytry unknown
Meyer, Johan unknown
Celis, Niko unknown

Projects

Name Role Start End
De invloed van de gestresseerde waardplant Holcus lanatus op de fytofaag Pararge aegeria en zijn parasitoid Apechthis quadridentata. unknown
The use of bird feathers as bio-indicators for heavy metal pollution, and study of the effects of this pollution on reproduction and health status in small insectivorous songbirds. unknown
Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer: implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en -ontwikkeling in overstromingsgebieden. unknown
De relatie tussen metaalaccumulatie, metallothioneïnen en fysiologische conditie in zoetwatervissen bij blootstelling aan zware metalen (I) unknown
Adaptatie aan metaalstress in een eenvoudige aquatische voedselketen: invloed op accumulatie en effecten. unknown
Soort-specifieke verschillen in weerstand tegen sublethale blootstelling aan koper: onderliggende mechanismen bij drie verschillende zoetwatervissen. unknown
Ontwikkeling van DNA chips voor toxiciteitsidentificatie en -evaluatie van contaminanten in aquatische ecosystemen. unknown
Biogene mariene carbonaatskeletten als archieven van klimaatsveranderingen op wereldschaal. unknown
Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën bij de gewone karper (Cyprinus carpio) (I) unknown
Determination of the intracellular free metal ion concentration of Ca, Cd and Zn in cells and tissues of aquatic invertebrates and fish unknown
The use of "subtractive hybridization PCR" for the evaluation of toxicological modes of action of enocrine disruptors in the commen carp (Cyprinus Carpio). unknown
Development and evaluation of new biomarkers using differential gene expression analysis. unknown
Evaluation of the toxic mode of action of endocrine disruptors for the zebrafish, Danio rerio</em> unknown
Effect-evaluation of persistent pollutants on the European hedgehog (Erinaceus europaeus L.</em>) by means of non-destructive biomarkers and population-ecological parameters (I) unknown
Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen. unknown
Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken. unknown
Geïntegreerde studie van de effecten van milieuverontreiniging op aquatische en terrestische ecosystemen unknown
Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden. unknown
Toxicity identification and evaluation of neuro-active chemicals for the zebrafish (Danio rerio) (I) unknown
Molecular mechanisms of copper homeostasis in algae. unknown
Accumulatie van metalen vanuit waterbodem door gekooide aquatische organismen unknown
Het gebruik van Littorina als TBT biomonitor langsheen het Schelde estuarium en de Noordzeekust unknown
Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen: een experimentele en modelmatige analyse van de metaalaccumulatie bij mosselen. unknown
Verspreiding en biobeschikbaarheid van zware metalen in vervuilde waterlopen van de Provincie Antwerpen: ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd en milieurelevant normenkader. unknown
Ontwikkelingsstabiliteit als maat voor individuele kwaliteit bij de koolmees (Parus major): een challenge experiment. unknown
Evaluatie en gebruik van niet-invasieve en microschaal cellulaire flow cytometrische analysetechnieken informatief in milieutoxicologische en hematologische context. unknown
Genetische selectie en fysiologische acclimatisatie in een stress gradiënt: rol van metallothioneïne in de adaptatie van natuurlijke populaties van de riviergondel (Gobio gobio) aan zware metalen. unknown
Ontwikkeling van niet-destructieve en flow-cytometrische biomarkers voor milieu impact evaluaties. unknown
Bruikbaarheid van driehoekmossel voor de monitoring van de kwaliteit van oppervlaktewater. unknown
Internalisering en intracellulaire processing van cholera toxine. unknown
Soort-specifieke verschillen in kopermetabolisme en energiehuishouding bij zoetwatervissen: gevolgen voor toxiciteit. unknown
De relatie tussen metaalaccumulatie, metaalbindende eiwitten en genexpressie in zoetwatervissen bij blootstelling aan zware metalen (II) unknown
Karakterisatie van toxicologische werkingsmechanismen en effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen. unknown
Relatief belang van blootstellingsroutes voor de accumulatie en effecten van metalen in benthische organismen. unknown
Ophoping van zware metalen in de aquatische voedselketen: rol van voedselkeus en beschikbaarheid unknown
Fysiologische aanpassing van de driehoekmossel (Dreissena polymorpha) aan metaalstress. unknown
Snelle detectie en identificatie van contaminanten en biotoxines in de voedselketen met behulp van biosensoren. unknown
Development of Environmental Diagnostics based on Toxicogenomics and Bio-informatics. unknown
Verstoring van basale celfuncties door zware metalen bij vissen. unknown
Transfer en effecten van zware metalen in aquatische voedselketens: rol van voedselkeus en biobeschikbaarheid. unknown
Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicali&euml;n bij de gewone karper (Cyprinus carpio) (II) unknown
Een geïntegreerde studie naar de relatie tussen blootstelling en accumulatie van zware metalen bij de bosmuis (Apodemus sylvaticus L.). unknown
Ontwikkeling van cDNA arrays bij de zoetwatervlo Daphnia magna voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën. unknown
Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpresieprofielen. unknown
Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model. unknown
Risk assessment of brominated flame retardants as suspected endocrine disrupters for human and wildlife health. unknown
Ontwikkeling van DNA arrays (meetinstrument) voor de detectie van endocrine verstorende eigenschappen van zowel chemicaliën als afvalstromen bij vissen. unknown
Local genetic adaptations to heavy metal pollution in natural gudgeon (Gobio gobio) populations. unknown
Effect-evaluation of persistent pollutants on the European hedgehog (Erinaceus europaeus L.</em>) by means of non-destructive biomarkers and population-ecological parameters (II) unknown
Toxicity identification and evaluation of neuro-active chemicals for the zebrafish (Danio rerio) (II) unknown
Ecological effects and compartimentalisation of cadmium in experimental mesocosms : differential effects of environmental pollution during seasonal transitions. unknown
Evaluatie van 'stress gene'-testen voor de toxicologische monitoring van zuiverings- en productieprocessen in de milieu- en de voedingssector. unknown
Genetic characterisation of the periwinkles Littorina littorea and L. saxatilis along a pollution gradient in the Scheldt estuary. unknown
Swimming capacity of endemic fish species: consequences for the crossing of migration barriers in Belgian rivers. unknown
BRIN-project "Ontwikkeling van cDNA arrays voor de studie van het endocrien verstorend karakter van chemicaliën bij aquatische organismen." unknown
Breaking Ecotoxicological Restraints in Spatial Planning (BERISP). unknown
Perfluorinated Organic Compounds in the European Environment. (PERFORCE) unknown
Population genetics and phylogeny of periwinkle (Littorinidae, Gasteropoda) unknown
Conservation strategies for the endangered bullhead (Cottus gobio L., 1758) in Flanders (Belgium) by integrating ecological, physiological and genetic research methods unknown
ECOTOX2: Effects of pollutants on benthic populations and communities of North Sea organisms member 2002-02-01 2006-04-01
FISHGUARD: Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations leader 2003-01-01 2006-04-01
Species specific differences in energy metabolisme and ionregulation on a cellular level: consequence for heavy metal toxicity member
Bioaccumulation and effects of metals in freshwater organisms: role of acclimatization and adaptation unknown
CALMARS II: Critical evaluation of marine calcareous skeletons as recorders of global climate change member 2005-12-01 2007-12-01
CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change member 2000-12-01 2005-02-01
Development of DNA-chips for toxicological characterization of chemicals by the common carp (Cyprinus carpio). unknown 2000-10-01 2004-09-30
Effect evaluation of polluents by the Europian hedgehog (Erinaceus europaeus L.) based on non destructive biomarkers and population ecological parameters. unknown 2002-01-01 2005-12-31
Research of the local genetic adaptations to metal pollution by rivier gudgeon (Gobio gobio) from the Netebekken unknown 2002-01-01 2005-12-31
An integrated study of the relationship between exposure and accumulation of heavy metals by the forest mouse (Apodemus sylvaticus L.). unknown 2002-10-01 2006-09-30
Development of cDNA arrays by the freshwater flea Daphnia magna for toxicological characterization of chemicals unknown 2002-10-01 2006-09-30
Characterization and dynamics of the metal toxicity in carps based on gene expression profiles unknown 2003-01-01 2006-12-31
Endocrien disturbance by the zebrafish Danio rerio: relationship between toxicogenomics, gamete physiology and reproduction characteristics unknown 2003-10-01 2007-09-30
Development of biomarkers for metal toxicity in freshwater algae based on differential gene expression and protein profiles unknown 2005-01-01 2008-12-31
Development of new biomarkers for the detection of endocrine disturbance by the zebra fish (Danio rerio) unknown 2004-10-01 2008-09-30
Development of a alternative screening system for classification of endocrine disturbances in the environment unknown 2005-01-01 2008-12-31
Development of rapid screening methods for toxic working mechanisms based on phage display unknown 2006-01-01 2009-12-31

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:fab

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform