Person:BB|1749

Name
Blust, Ronny
URL1
 
URL2
 
URL3
 
ResearchGate
 
ORCID
 
Activity
 

Classifications

Doctor {Researchers academic Title}
Professor {Researchers academic Title}

Projects

Name Role Start End
CALMARS II: Critical evaluation of marine calcareous skeletons as recorders of global climate change co-promotor 2005-12-01 2007-12-01
CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change co-promotor 2000-12-01 2005-02-01
ECOTOX2: Effects of pollutants on benthic populations and communities of North Sea organisms co-promotor 2002-02-01 2006-04-01
Conservation strategies for the endangered bullhead (Cottus gobio L., 1758) in Flanders (Belgium) by integrating ecological, physiological and genetic research methods member
Adaptatie aan metaalstress in een eenvoudige aquatische voedselketen: invloed op accumulatie en effecten. promotor
Biogene mariene carbonaatskeletten als archieven van klimaatsveranderingen op wereldschaal. promotor
De invloed van de gestresseerde waardplant Holcus lanatus op de fytofaag Pararge aegeria en zijn parasitoid Apechthis quadridentata. promotor
Relatief belang van blootstellingsroutes voor de accumulatie en effecten van metalen in benthische organismen. promotor
Ophoping van zware metalen in de aquatische voedselketen: rol van voedselkeus en beschikbaarheid promotor
Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen: een experimentele en modelmatige analyse van de metaalaccumulatie bij mosselen. promotor
Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer: implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en -ontwikkeling in overstromingsgebieden. promotor
Ecological effects and compartimentalisation of cadmium in experimental mesocosms : differential effects of environmental pollution during seasonal transitions. promotor
Determination of the intracellular free metal ion concentration of Ca, Cd and Zn in cells and tissues of aquatic invertebrates and fish promotor
De relatie tussen metaalaccumulatie, metallothioneïnen en fysiologische conditie in zoetwatervissen bij blootstelling aan zware metalen (I) promotor
De relatie tussen metaalaccumulatie, metaalbindende eiwitten en genexpressie in zoetwatervissen bij blootstelling aan zware metalen (II) promotor
Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model. promotor
Een geïntegreerde studie naar de relatie tussen blootstelling en accumulatie van zware metalen bij de bosmuis (Apodemus sylvaticus L.). promotor
Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden. promotor
Evaluatie van 'stress gene'-testen voor de toxicologische monitoring van zuiverings- en productieprocessen in de milieu- en de voedingssector. promotor
Genetische selectie en fysiologische acclimatisatie in een stress gradiënt: rol van metallothioneïne in de adaptatie van natuurlijke populaties van de riviergondel (Gobio gobio) aan zware metalen. promotor
Ontwikkelingsstabiliteit als maat voor individuele kwaliteit bij de koolmees (Parus major): een challenge experiment. promotor
Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken. promotor
Local genetic adaptations to heavy metal pollution in natural gudgeon (Gobio gobio) populations. promotor
Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpresieprofielen. promotor
Geïntegreerde studie van de effecten van milieuverontreiniging op aquatische en terrestische ecosystemen promotor
Verspreiding en biobeschikbaarheid van zware metalen in vervuilde waterlopen van de Provincie Antwerpen: ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd en milieurelevant normenkader. promotor
Soort-specifieke verschillen in weerstand tegen sublethale blootstelling aan koper: onderliggende mechanismen bij drie verschillende zoetwatervissen. promotor
Verstoring van basale celfuncties door zware metalen bij vissen. promotor
FISHGUARD: Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations co-promotor 2003-01-01 2006-04-01
Bioaccumulation and effects of metals in freshwater organisms: role of acclimatization and adaptation co-promotor
Bruikbaarheid van driehoekmossel voor de monitoring van de kwaliteit van oppervlaktewater. co-promotor
Molecular mechanisms of copper homeostasis in algae. co-promotor
The use of bird feathers as bio-indicators for heavy metal pollution, and study of the effects of this pollution on reproduction and health status in small insectivorous songbirds. co-promotor
Research of the local genetic adaptations to metal pollution by rivier gudgeon (Gobio gobio) from the Netebekken promotor 2002-01-01 2005-12-31
An integrated study of the relationship between exposure and accumulation of heavy metals by the forest mouse (Apodemus sylvaticus L.). promotor 2002-10-01 2006-09-30
Characterization and dynamics of the metal toxicity in carps based on gene expression profiles promotor 2003-01-01 2006-12-31

Orgunits

Name Role Start End
Ecophysiology, Biochemistry and Toxicology leader
Department of Biology leader

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:fab

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform