Project:BB|3017

Title
Ecological vision for the land-use planning project "Brugse Veldzone"
Acronym
 
URL
StartDate
2007-08-01
EndDate
 
Amount
 

Abstract

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en onder coördinatie van de Provinciale Afdeling Brugge werkte ik een maximale ecologische gebiedsvisie uit als aanzet tot het richtplan t.b.v. het landinrichtingsproject “Brugse Veldzone”. Deze studie behelsde een beschrijving van de aanwezige natuurwaarden, het opzetten van streefbeelden, een knelpunten- en prioriteitenanalyse voor het beleid en het voorstellen van maatregelen voor natuur in de Brugse regio. Het gebied werd hiervoor opgedeeld in logische ecologische eenheden. Uitgaande van de bestaande toestand werden ontwikkelingsscenario's met natuurstreefbeelden voorgesteld. De afbakening van gewenste gebieden met natuur als hoofdfunctie en gewenste verwevingsgebieden en cocrete projectvoorstellen rond gebieden en doelsoorten stellen prioriteiten aan de landinrichting.

Keywords

landscape ecology, land-use planning, ecological vision, western Flanders

Classifications

Belgium {Geographical scope}

Orgunits

Name Role Start End
Institute of Nature Conservation member 2007-08-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform